Chủ tịch Quốc hội gửi thư chúc mừng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt