Thêm một cơ sở cắt mác Trung Quốc, dán nhãn Chanel và Gucci