Quân Assad thắng như chẻ tre, được đà đánh áp thành phố trọng yếu