"Các bộ, ngành, địa phương phải có trách nhiệm lớn đối với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước"