Thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thưởng 3 Tập đoàn, Tổng Công ty