Đại hội Đảng XII: Đề xuất nhiều giải pháp xây dựng và bảo vệ đất nước

14:24, 22/01/2016
|

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sáng 22/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các văn kiện. 

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên thảo luận.

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

Mở đầu phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham luận về vấn đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh."

Tham luận nêu rõ những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh hiện nay.

Để phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống "uống nước nhớ nguồn," nhân nghĩa, khoan dung và ý thức về sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình phát triển đất nước; tích cực tuyên truyền, tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn hiện nay. 

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực đóng góp phần vào việc tham gia xây dựng và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các dân tộc, tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào làm cho đại đoàn kết trở thành động lực, nguồn lực tinh thần và vật chất to lớn của đất nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Khẳng định niềm tin vào sự đổi mới và lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào tương lai tươi sáng của đất nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trình bày tham luận "Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc."

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhận định Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. 

Trên cơ sở quán triệt, nắm vững Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,” Quân đội nhân dân Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình và yêu cầu mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc tăng cường quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước. Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân đội tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quản lý điều hành của Nhà nước; với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại sẽ đạt được mục tiêu đề ra, tạo cơ sở vững chắc để góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bảo đảm an ninh trật tự thời kỳ mới

Trình bày tham luận về chủ đề "Đổi mới toàn diện công tác Công an đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước," Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nêu rõ: Thời gian qua, công tác phòng ngừa, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được nâng lên... 

Những kết quả, thành tích trên đã góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Mỗi chiến công, thành tích của Công an nhân dân đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; sự quan tâm chỉ đạo, giám sát, quản lý có hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự thương yêu, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào cả nước. 

Mô tả ảnh.
Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương tham dự phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, lực lượng Công an nhân dân ra sức phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện đồng bộ các biện pháp để bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. 

Theo đó, Bộ Công an tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, làm cơ sở, định hướng để tiếp tục đổi mới toàn diện công tác; nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn kết chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, phát triển đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, học tập và hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả,” vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, cũng như những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm; thực hiện tốt văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an cách mạng, trách nhiệm, thân thiện, nhân văn trong lòng nhân dân. 

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo

Với tham luận "Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới," đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng thời gian tới, hệ thống tuyên giáo các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác chính trị, tư tưởng. 

Đổi mới công tác tuyên giáo đòi hỏi phải triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nội dung công việc, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng; đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng theo tinh thần đúng người, đúng việc, nâng cao tính định hướng đối với hoạt động thực tiễn; phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các lực lượng, các phương pháp, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại cuộc tiến công tư tưởng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Trước những yêu cầu mới, công tác tuyên giáo phải đổi mới theo hướng: Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm cơ sở cho công tác tuyên giáo. Công tác tuyên giáo chỉ có hiệu quả khi có cơ sở khoa học, sát với thực tiễn. Trong điều kiện hiện nay, tính chiến đấu trên lĩnh vực tư tưởng là để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là đấu tranh với các lực lượng phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, bảo vệ cái đúng, bảo vệ nhân tố mới, mô hình mới; tăng cường đối thoại, tranh luận với những người có quan điểm trái chiều, ý kiến khác trên cơ sở tôn trọng nhau, đó là con đường ngắn nhất để con người đến với con người. Từ đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. 

Đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần được xây dựng theo hướng chuyên sâu, có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công việc.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đóng góp một số ý kiến về công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại, nhằm triển khai một cách đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại, góp phần triển khai thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng ta trong tình hình mới.

​Trong thời gian tới, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đất nước ta sẽ bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng hơn trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức đa dạng và có nhiều yếu tố phức tạp. Chúng ta đang đứng trước thời cơ mới để mở rộng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát triển đất nước và nâng cao hơn nữa vị thế quốc tế của Việt Nam; đồng thời cũng đứng trước những thách thức mới về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia, về cạnh tranh kinh tế; môi trường an ninh và phát triển, môi trường thông tin, văn hóa, tư tưởng cũng sẽ phức tạp hơn.

Đề xuất một số biện pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại trong tình hình mới, đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh: Cần nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện về lợi ích tổng thể của quốc gia-dân tộc hiện nay là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. 

Đồng chí Hoàng Bình Quân đề nghị cần làm rõ hơn trách nhiệm và nội dung lãnh đạo công tác đối ngoại của các cấp ủy, các cấp, các ngành, các địa phương; triển khai mạnh mẽ chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chống lãng phí, tăng cường sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch chống phá ta.

​Đồng chí Hoàng Bình Quân tin tưởng với những thành tựu và kinh nghiệm trong thời gian qua, với sự thống nhất về nhận thức, bản lĩnh, quyết tâm và nỗ lực chung, chúng ta nhất định sẽ tận dụng tốt thời cơ, vượt qua mọi thách thức, đưa sự nghiệp đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước tiếp tục tiến lên phía trước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã tham luận về "Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh," làm rõ một số kết quả nổi bật của ngành Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và những giải pháp có tính đột phá để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong những năm tới.

Mô tả ảnh.
Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình bày tham luận 'Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.' (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Đinh La Thăng nêu rõ: Nghị quyết Đại hội XI của Đảng xác định một trong ba đột phá chiến lược là “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.” Quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ đó, trong 5 năm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp, tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh trên các vùng, miền và cả nước.

Đề xuất một số giải pháp có tính đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho rằng cần sử dụng nguồn lực hợp lý, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm và các phương thức vận tải thông qua việc rà soát đề nghị các chiến lược quy hoạch phát triển ngành, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế. 

Ngành hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng quy phạm định mức kinh tế kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Tiếp tục đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông bao gồm cả nguồn lực trong và ngoài nước. 

Đặc biệt, ngành chú trọng để các địa phương tham gia mạnh mẽ hơn vào huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án. 

Cùng với đó, ngành chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vấn đề liên quan đến công trình và chất lượng công trình; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Đinh La Thăng tin rằng những Nghị quyết quan trọng sắp tới của Đại hội, sẽ tạo động lực lớn và mới cho vấn đề phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam. 


Ý kiến bạn đọc