63/63 tỉnh, thành phố đã kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia do VNPT xây dựng