95% DN Nhật sẵn sàng nhận kỹ sư khoa học máy tính và phần mềm Việt