Mạo danh tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để lừa đảo

11:04, 11/09/2015
|

(VnMedia) - C c Qu n lý c nh tranh lên ti ế ng c nh báo vi c m t s t ch c, cá nhân m o danh c ơ quan, t ch c b o v quy n l i ng ườ i tiêu dùng đ th c hi n giao d ch, trao đ i thông tin.

  Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa


Trong th i gian g n đây đã xu t hi n tình tr ng m t s t ch c, cá nhân m o danh C c Qu n lý c nh tranh, B Công Th ươ ng ho c các Hi p h i, H i b o v quy n l i ng ườ i tiêu dùng đ g i đi n, g i email,... gây khó khăn cho m t s t ch c, cá nhân kinh doanh.

G n đây nh t là v vi c m t công ty trong lĩnh v c đi n tho i di đ ng ph n ánh r ng h đã nh n đ ượ c email t h p th ư bvntd.vca.gov.vn@gmail.com , t x ư ng là ng ườ i c a Hi p h i b o v quy n l i ng ườ i tiêu dùng, C c Qu n lý c nh tranh đ đ ư a các thông tin ch ư a đ ượ c ki m ch ng, nh m đ t m c đích cá nhân.

Theo thông tin từ C c Qu n lý c nh tranh, đ a ch email bvntd.vca.gov.vn@gmail.com không ph i là đ a ch email c a C c Qu n lý c nh tranh ho c c a b t kỳ m t t ch c xã h i nào tham gia b o v quy n l i ng ườ i tiêu dùng Vi t Nam đã đăng ký v i c ơ quan qu n lý nhà n ướ c. Đ a ch email chính th c c a C c Qu n lý c nh tranh là qlct@moit.gov.vn ; email s d ng cho ho t đ ng b o v quy n l i ng ườ i tiêu dùng c a C c Qu n lý c nh tranh là bvntd@moit.gov.vn .

Đ tránh b nh ng t ch c, cá nhân có ý đ x u l i d ng, C c Qu n lý c nh tranh đ ngh các c ơ quan, t ch c, cá nhân, đ c bi t là các ph ươ ng ti n thông tin đ i chúng th n tr ng tr ướ c nh ng thông tin m o danh nêu trên.

Bên c nh đó, trong th i gian qua, T ng đài T ư v n, h tr ng ườ i tiêu dùng (1800-6838) cũng th ườ ng xuyên nh n đ ượ c các cu c g i trêu ch c T ng đài viên, ho c đ t nh ng câu h i không liên quan đ ế n ch c năng c a T ng đài. Chính vì v y, các c ơ quan thông tin báo chí, các c ơ quan, t ch c có liên quan c n ti ế p t c thông tin r ng rãi đ m i ng ườ i dân hi u v trách nhi m c a mình đ i v i T ng đài T ư v n, h tr ng ườ i tiêu dùng; cùng nhau xây d ng m t T ng đài dành cho ng ườ i tiêu dùng, vì ng ườ i tiêu dùng.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc