Trung ương họp giới thiệu nhân sự cấp cao

17:01, 04/07/2016
|
Sáng nay, hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN
 
Tại hội nghị này, TƯ thảo luận và quyết định về: Quy chế làm việc của Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của UB Kiểm tra TƯ; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nêu bật những nội dung quan trọng để TƯ thảo luận cho ý kiến.
 
Đổi mới, cải tiến lề lối làm việc
 
Về Quy chế làm việc của Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UB Kiểm tra TƯ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là việc cụ thể hóa Điều lệ Đảng, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo đảng, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.
 
Trên cơ sở kế thừa Quy chế làm việc của khóa 11 và các khóa trước đây, bám sát Nghị quyết Đại hội 12 và Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UB Kiểm tra TƯ khóa này cần có những quy định cụ thể, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt của Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; giữ vững chế độ lãnh đạo tập thể, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị; đổi mới, cải tiến chế độ, lề lối làm việc, phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo của Đảng.
 
Đây là những cơ sở quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng, tăng cường sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
 
Tổng bí thư đề nghị TƯ tập trung cho ý kiến và góp ý trực tiếp vào dự thảo quy chế, nhất là những nội dung cần bổ sung, sửa đổi: Trách nhiệm, quyền hạn của Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ, của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, chế độ sơ kết, tổng kết, chế độ đi công tác cơ sở, phương pháp, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác...
 
Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành Điều lệ Đảng
 
Về quy định thi hành Điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Tổng bí thư nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa 11; quyết định không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành. Đại hội giao Ban chấp hành TƯ khóa 12 hướng dẫn, quy định cụ thể và tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm, thống nhất Điều lệ trong toàn Đảng.
 
Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tổ chức TƯ, UB Kiểm tra TƯ và các cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị các tờ trình và dự thảo các quy định.
 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh:TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh:TTXVN
Tổng bí thư đề nghị TƯ nghiên cứu kỹ và có ý kiến, góp ý trực tiếp vào dự thảo các quy định những nội dung mà qua thực tiễn thi hành còn có những vướng mắc, bất cập. Đó là quy định về: Đối tượng, nội dung kiểm tra; thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ; việc quy định đảng bộ cơ sở, chi bộ sinh hoạt định kỳ; việc quy định về thời gian dự bị của đảng viên để tính tuổi đảng; việc không phân cấp cụ thể trong xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc quy định đảng viên có quyền khiếu nại đến Ban chấp hành TƯ...
 
Giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước
 
Về giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tổng bí thư nhấn mạnh: Đây là công việc rất hệ trọng. Tại hội nghị TƯ 2 khóa 12 (tháng 3/2016), Ban chấp hành TƯ đã thống nhất cao là cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội để đáp ứng yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.
 
Ban chấp hành TƯ đã xem xét, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 (tháng 3/2016), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và bầu hoặc phê chuẩn đối với 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước.
 
Đến nay, sau khi bầu được Quốc hội khóa 14 (2016-2021), Ban chấp hành TƯ có trách nhiệm tiếp tục chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
 
Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành TƯ xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được hội nghị TƯ 2 khóa 12 (tháng 3/2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao (thấp nhất cũng trên 72%), Ban chấp hành TƯ không bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.
 
Đối với 13 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị TƯ 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị xin ý kiến TƯ bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14.
 
Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 8/7.
 
Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc