Đổi mới trong quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

05:47, 13/05/2016
|

(VnMedia) - Ngày 12/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II.

Hội nghị trực tuyến diễn ra trong hai ngày (12-13/5), đồng thời tại các điểm cầu: Điểm cầu 1 tại  Hội trường Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT-NET, điểm cầu 2 tại Hội trường lớn trụ sở chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, điểm cầu 3 tại phía Nam: Hội trường Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tp.HCM).

Tại điểm cầu 1, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Báo cáo viên được mời: PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự Hội nghị còn có các đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí cán bộ chủ chốt của 35 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

đảng ủy
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì và chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên đã nghe PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hà Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2015; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương  trình bày những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Chuyên đề về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã chiếu phim phóng sự về Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp; phim phóng sự về kết quả 5 năm hoạt động của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015.

đảng ủy
Đồng chí Trần Mạnh Hùng- Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT tham dự Hội nghị (hàng đầu, bên phải ảnh)

 

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, Hội nghị giúp các cán bộ chủ chốt của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp và ngân hàng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo ra sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình triển khai Nghị quyết.

đảng ủy
PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hà Lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Hội nghị

Cũng theo đồng chí Phạm Viết Thanh,  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống của người lao động. Phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

đảng ủy
GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị

 

 

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trung tâm lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, 4 nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng và 1 nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt của các doanh nghiệp, ngân hàng trong phát triển kinh tế đất nước, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Chính phủ điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện thành công tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

đảng ủy
Gần 2.000 các bộ chủ chốt của các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW tham dự Hội nghị.

 

đảng ủy
 

Theo lịch trình, ngày 13/5, Hội nghị tiếp tục với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II; giới thiếu dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II.

Theo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, để tăng hiệu quả trong việc quáng triệt, học tập Nghị quyết, ngoài nội dung học tập trên, các cán bộ chủ chốt đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân về những vấn đề cơ bản, mới trong các chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị; đặc biệt là các biện pháp cần tập trung thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Bên cạnh đó, có đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt hơn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II.

Sau Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, các Đảng bộ trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ cụ thể hóa Nghị quyết xuống các cấp đảng cơ sở.

Đồng chí Hoàng Đức Sơn – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT cho biết, Đảng bộ Tập đoàn VNPT thực hiện rất nghiêm túc việc quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II theo kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW.

Sau Hội nghị này, Đảng ủy Tập đoàn VNPT sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể theo kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương cũng như là của Đảng ủy Khối DNTW.

"Trong quá trình thực hiện đó chắc chắn về phía Đảng ủy Tập đoàn sẽ xây dựng và triển khai tới các cấp ủy trực thuộc, trong quá trình triển khai đó sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIII", đ/c Hoàng Đức Sơn cho biết.

Đinh Bách (tin, ảnh)


Ý kiến bạn đọc