Năm 2019: 19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban đạt doanh thu 99.832 tỷ đồng

06:44, 17/01/2020
|

- Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước đạt 1.478.949 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2018.

Chiều 16/1/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước

Sau hơn 1 năm hoạt động, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban đã đạt được nhiều kết quả quan trọng bước đầu.

Theo đó, về kết quả sản xuất, kinh doanh của 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước, năm 2019, đa số các tập đoàn, tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu do Ủy ban giao; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động tăng lên. 

Tổng doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 1.478.949 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2018. Một số tập đoàn, tổng công ty đạt cao như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 396.846 tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 393.230 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đạt 20.347 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2018,... Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 99.832 tỷ đồng, tăng 28% kế hoạch năm. 

Tổng nộp ngân sách hợp nhất đạt 221.108,68 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2018. Một số tập đoàn, tổng công ty nộp cao như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 88.143 tỷ đồng, tăng 50,4% so với năm 2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 41.200 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2018, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 11.371 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2018... Tổng kim ngạch xuất khẩu của một số sản phẩm của một số doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đạt 2 tỷ 224 triệu USD.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cho biết: Trong năm 2020 Uỷ ban sẽ: Khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức và cán bộ của Ủy ban để bảo đảm thực hiện được chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao. Đồng thời, giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để xử lý những công việc còn chưa hoàn thành của các tập đoàn, tổng công ty mà Ủy ban đã nhận chuyển tiếp từ các Bộ. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và sắp xếp lại, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo các quy định của các Nghị định: số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 và số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ. Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty. 

Uỷ Ban cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty; phát huy vai trò của kiểm soát viên nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề tập đoàn, tổng công ty báo cáo xin ý kiến về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, công tác cán bộ một cách khẩn trương nhất, đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương kiện toàn đội cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty; đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty còn khuyết các chức danh cán bộ quản lý hoặc cán bộ quản lý bố trí chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện chế độ luân chuyển, điều động cán bộ có đủ điều kiện giữa Ủy ban với các tập đoàn, tổng công ty và giữa các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Trong năm 2020, Ủy ban sẽ hoàn thiện bộ máy tổ chức và cán bộ của Ủy ban để bảo đảm thực hiện được chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao. Đồng thời, giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để xử lý những công việc còn chưa hoàn thành của các tập đoàn, tổng công ty mà Ủy ban đã nhận chuyển tiếp từ các Bộ; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và sắp xếp lại, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo các quy định của các Nghị định: số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 và số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ. Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty. 

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, Ủy ban sẽ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty: Hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020. Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao. Đầu tư, phát triển theo kế hoạch được giao, bảo đảm có hiệu quả, phát triển bền vững. Xây dựng chiến lược phát triển 5 năm 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2035 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; Thực hiện Đề án tái cơ cấu và kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và niêm yết trên thị trường chứng khoán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng nội dung, kế hoạch và tiến độ, công khai, minh bạch và quy định của pháp luật; Khẩn trương đổi mới quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, phù hợp hơn với cơ chế kinh tế thị trường và các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Chú trọng việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường vào sản xuất, kinh doanh và quản lý; Thực hiện nghiêm túc, khẩn trương việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo quy định của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng và phân loại doanh nghiệp, dự án, công trình đầu tư và vốn, tài sản nhà nước để có giải pháp cơ cấu lại, xử lý phù hợp; phát hiện và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả; lành mạnh hóa tài chính, xử lý dứt điểm nợ không có khả năng thành toán và các tài sản không sinh lời trong các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp thành viên.

Nhật Lâm


Ý kiến bạn đọc


Đọc nhiều