Phát hiện Chủ tịch Thành phố Vĩnh Yên không xử phạt 76 trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường

0
0

 - Đoàn Kiểm tra của Bộ TN&MT cho biết, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 76 trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường; áp dụng mức phạt không đầy đủ với hành vi vi phạm… 

Bộ TN&MT hôm 18/11 đã ban hành Thông báo Kết luận số 14/KL-BTNMT của Bộ TN&MT về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Thông báo Kết luận, trong 4 ngày (từ ngày 17/5/2022 đến ngày 20/5/2022), Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 705/QĐ-BTNMT ngày 08/4/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Xử lý vi phạm hành chính) trong lĩnh vực TN&MT năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Quá trình kiểm tra, Đoàn đã phát hiện UBND tỉnh Vĩnh Phúc chưa ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với từng loại vi phạm pháp luật đất đai theo phân cấp tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Qua kiểm tra xác suất 196 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính năm 2021 của lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên (13/81 hồ sơ) và Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (06/06 hồ sơ), Đoàn kiểm tra nhận thấy một số biên bản vi phạm hành chính (VPHC) ghi thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính không ghi thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm….

Một số biên bản VPHC mô tả hành vi vi phạm chưa rõ ràng, đầy đủ các thông tin để làm cơ sở xác định hành vi vi phạm, áp dụng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; người ký biên bản không ký vào từng tờ của biên bản theo quy định tại khoản 3 Điều 58; chưa thể hiện rõ người có thẩm quyền tiếp nhận giải trình theo quy định tại Điều 61; không ghi nhận tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định tại Điều 59.

Đặc biệt, Đoàn kiểm tra phát hiện một số trường hợp không ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 15/5/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 76 trường hợp (bao gồm 09 hồ sơ đã được kiểm tra và 67 hồ sơ chưa kiểm tra); áp dụng mức phạt không đầy đủ với hành vi vi phạm; áp dụng không đúng hình thức phạt bổ sung; xử phạt không đúng hành vi vi phạm.

Ngoài ra, một số trường hợp không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định; một số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả xác định hành vi VPHC chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Đoàn Kiểm tra cũng nhận xét, việc đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả chưa được quan tâm đúng mức; có nhiều trường hợp chưa được thi hành, một số trường hợp chưa thực hiện đầy đủ việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đa số các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính chưa quản lý, lưu trữ theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc là không có các trường hợp khiếu nại, tố cáo trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT, tuy nhiên, qua trao đổi và làm việc với cơ quan giúp việc cho UBND tỉnh được biết thực tế vẫn có trường hợp khiếu nại của tổ chức, cá nhân đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Ảnh minh họa

Tại Kết luận, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT; có các giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã nêu ở trên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp trong thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính; quan tâm bố trí nguồn lực, điều kiện cần thiết cho thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu 5 trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm đất đai theo thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Về xử lý sai phạm trong áp dụng pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, Đoàn Kiểm tra đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT; trường hợp phát hiện có sai sót thì khẩn trương thực hiện đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật (bao gồm các hồ sơ đã được kiểm tra và các hồ sơ chưa được kiểm tra);

Chỉ đạo xác định cụ thể các sai phạm và xử lý trách nhiệm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và người tham mưu cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có các hành vi vi phạm quy định tại Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính;

Chỉ đạo kiểm tra 67 hồ sơ không xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên (chưa được kiểm tra); trường hợp phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đoàn cũng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực TN&MT theo quy định của pháp luật về khiếu nại và có báo cáo cụ thể về nội dung này về Bộ TN&MT.

Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định của pháp luật; xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc không đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong năm 2021.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Nhiều người bị đối tượng xấu lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh trái phép

(VnMedia) - Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo một bộ phận công dân Việt Nam nhẹ dạ, cả tin vào những lời giới thiệu việc nhẹ, lương cao để rồi theo chúng xuất cảnh sang Camphuchia và các nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng có sự tác động không nhỏ đến tâm lý của nhiều người dân.

Cảnh báo lừa đảo người lao động trái phép ở nước ngoài muốn về nước

(VnMedia) - Trước nhu cầu muốn nhanh chóng trở về nước của những lao động trái phép là người Việt Nam ở nước ngoài, các đối tượng phạm tội lợi dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết quảng cáo dịch vụ làm hộ chiếu, thị thực, chuộc người và đưa về Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tổng thống Ukraine tố Nga muốn “trả thù”

(VnMedia) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vừa lên tiếng cho rằng Nga muốn "trả thù" và đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào cuối tháng 2 hoặc đầu mùa xuân này. Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với đòn giáng mới từ Nga.

23 triệu đồng, nên chờ Samsung Galaxy S23 hay mua những siêu phẩm khác?

(VnMedia) - Theo giá bán lẻ đề nghị của dòng sản phẩm Samsung Galaxy S23 được công bố, với số tiền 22,99 triệu đồng, người dùng có cơ hội sở hữu chiếc smartphone Galaxy S23 bản 8BG+128B và 23,99 triệu đồng là giá của Galaxy S23 8GB+256GB...

Bắt nguyên Phó giám đốc và Kế toán trưởng CDC Hà Giang

(VnMedia) - Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang, ngày 3/2, bà Phạm Thị Kim Dung - Nguyên Phó giám đốc và Hoàng Thị Phượng - Kế toán trưởng CDC Hà Giang bị khởi tố, bắt tạm giam...