Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2022

0
0

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2022 do các giáo viên Tổ Tiếng Anh - Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện...

 

 

 

                       

Mãđề

418

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

B

 

11

D

 

21

B

 

31

D

 

41

A

2

D

 

12

D

 

22

D

 

32

C

 

42

C

3

C

 

13

A

 

23

B

 

33

A

 

43

B

4

A

 

14

D

 

24

A

 

34

B

 

44

B

5

B

 

15

A

 

25

B

 

35

A

 

45

A

6

D

 

16

D

 

26

C

 

36

C

 

46

C

7

C

 

17

D

 

27

C

 

37

D

 

47

C

8

B

 

18

B

 

28

D

 

38

C

 

48

B

9

C

 

19

A

 

29

C

 

39

A

 

49

A

10

D

 

20

D

 

30

B

 

40

B

 

50

A

 

 

 

                       

Mãđề

420

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

C

 

11

B

 

21

D

 

31

B

 

41

A

2

B

 

12

B

 

22

D

 

32

C

 

42

B

3

A

 

13

A

 

23

C

 

33

B

 

43

A

4

C

 

14

B

 

24

C

 

34

B

 

44

A

5

A

 

15

B

 

25

A

 

35

C

 

45

A

6

A

 

16

A

 

26

C

 

36

B

 

46

C

7

A

 

17

A

 

27

B

 

37

B

 

47

A

8

D

 

18

D

 

28

B

 

38

A

 

48

C

9

A

 

19

D

 

29

C

 

39

C

 

49

B

10

B

 

20

C

 

30

C

 

40

C

 

50

C

 

                       

Mãđề

402

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

D

 

11

A

 

21

D

 

31

D

 

41

C

2

C

 

12

D

 

22

C

 

32

B

 

42

C

3

A

 

13

C

 

23

C

 

33

C

 

43

A

4

A

 

14

B

 

24

C

 

34

A

 

44

D

5

A

 

15

B

 

25

D

 

35

A

 

45

C

6

D

 

16

A

 

26

A

 

36

C

 

46

B

7

B

 

17

A

 

27

D

 

37

B

 

47

A

8

B

 

18

B

 

28

B

 

38

C

 

48

B

9

D

 

19

C

 

29

B

 

39

B

 

49

D

10

C

 

20

D

 

30

A

 

40

A

 

50

A

                       

Mãđề

404

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

B

 

11

D

 

21

A

 

31

D

 

41

B

2

D

 

12

C

 

22

A

 

32

A

 

42

C

3

C

 

13

C

 

23

C

 

33

A

 

43

B

4

D

 

14

B

 

24

A

 

34

B

 

44

C

5

A

 

15

C

 

25

C

 

35

A

 

45

C

6

A

 

16

B

 

26

D

 

36

C

 

46

A

7

A

 

17

A

 

27

D

 

37

C

 

47

C

8

D

 

18

B

 

28

D

 

38

A

 

48

A

9

D

 

19

C

 

29

C

 

39

A

 

49

B

10

B

 

20

B

 

30

B

 

40

B

 

50

C

                       

Mãđề

412

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

D

 

11

B

 

21

D

 

31

D

 

41

D

2

C

 

12

B

 

22

C

 

32

C

 

42

A

3

C

 

13

A

 

23

D

 

33

C

 

43

A

4

C

 

14

C

 

24

D

 

34

A

 

44

D

5

A

 

15

A

 

25

A

 

35

D

 

45

D

6

B

 

16

C

 

26

A

 

36

C

 

46

A

7

A

 

17

B

 

27

D

 

37

D

 

47

A

8

A

 

18

A

 

28

A

 

38

A

 

48

C

9

A

 

19

C

 

29

D

 

39

C

 

49

D

10

B

 

20

C

 

30

D

 

40

C

 

50

D

 

                       

Mãđề

414

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

C

 

11

B

 

21

C

 

31

D

 

41

A

2

A

 

12

C

 

22

D

 

32

C

 

42

A

3

D

 

13

B

 

23

B

 

33

B

 

43

D

4

B

 

14

C

 

24

D

 

34

A

 

44

A

5

C

 

15

D

 

25

B

 

35

C

 

45

B

6

D

 

16

B

 

26

A

 

36

B

 

46

D

7

A

 

17

D

 

27

C

 

37

C

 

47

B

8

C

 

18

B

 

28

A

 

38

B

 

48

A

9

D

 

19

D

 

29

D

 

39

C

 

49

D

10

B

 

20

A

 

30

A

 

40

A

 

50

B

 

                       

Mãđề

406

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

C

 

11

D

 

21

A

 

31

D

 

41

A

2

A

 

12

C

 

22

A

 

32

C

 

42

C

3

A

 

13

B

 

23

D

 

33

A

 

43

D

4

C

 

14

B

 

24

A

 

34

D

 

44

D

5

C

 

15

A

 

25

B

 

35

B

 

45

B

6

C

 

16

B

 

26

B

 

36

A

 

46

C

7

A

 

17

D

 

27

C

 

37

A

 

47

D

8

C

 

18

C

 

28

D

 

38

D

 

48

A

9

D

 

19

B

 

29

A

 

39

B

 

49

C

10

B

 

20

D

 

30

C

 

40

C

 

50

A

 

                       

Mãđề

424

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

C

 

11

A

 

21

C

 

31

A

 

41

C

2

B

 

12

D

 

22

A

 

32

C

 

42

D

3

B

 

13

A

 

23

C

 

33

D

 

43

C

4

C

 

14

C

 

24

D

 

34

D

 

44

D

5

D

 

15

A

 

25

C

 

35

A

 

45

A

6

B

 

16

A

 

26

A

 

36

D

 

46

D

7

D

 

17

C

 

27

D

 

37

A

 

47

D

8

A

 

18

A

 

28

C

 

38

D

 

48

B

9

A

 

19

C

 

29

D

 

39

C

 

49

A

10

D

 

20

A

 

30

C

 

40

C

 

50

B

 

                       

Mãđề

422

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

C

 

11

A

 

21

C

 

31

A

 

41

C

2

B

 

12

D

 

22

A

 

32

C

 

42

C

3

B

 

13

A

 

23

C

 

33

D

 

43

C

4

C

 

14

C

 

24

A

 

34

D

 

44

D

5

D

 

15

A

 

25

C

 

35

A

 

45

C

6

B

 

16

A

 

26

D

 

36

D

 

46

D

7

D

 

17

C

 

27

C

 

37

A

 

47

A

8

A

 

18

A

 

28

A

 

38

D

 

48

D

9

A

 

19

C

 

29

D

 

39

C

 

49

D

10

D

 

20

A

 

30

C

 

40

C

 

50

B

 

                       

Mãđề

408

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

D

 

11

D

 

21

C

 

31

C

 

41

C

2

A

 

12

B

 

22

C

 

32

B

 

42

B

3

D

 

13

C

 

23

B

 

33

A

 

43

C

4

C

 

14

A

 

24

A

 

34

C

 

44

B

5

D

 

15

B

 

25

B

 

35

C

 

45

A

6

D

 

16

A

 

26

C

 

36

B

 

46

C

7

B

 

17

A

 

27

C

 

37

C

 

47

C

8

B

 

18

A

 

28

A

 

38

C

 

48

A

9

A

 

19

B

 

29

A

 

39

A

 

49

B

10

C

 

20

A

 

30

B

 

40

B

 

50

B

                       

Mãđề

410

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

C

 

11

D

 

21

A

 

31

D

 

41

D

2

B

 

12

C

 

22

B

 

32

C

 

42

A

3

D

 

13

B

 

23

B

 

33

C

 

43

C

4

A

 

14

D

 

24

C

 

34

C

 

44

A

5

D

 

15

D

 

25

B

 

35

B

 

45

A

6

A

 

16

D

 

26

D

 

36

D

 

46

B

7

D

 

17

C

 

27

B

 

37

A

 

47

B

8

B

 

18

B

 

28

D

 

38

C

 

48

A

9

A

 

19

B

 

29

B

 

39

D

 

49

C

10

C

 

20

D

 

30

C

 

40

D

 

50

C

 

                       

Mãđề

416

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

 

Câu

Đápán

1

C

 

11

A

 

21

C

 

31

C

 

41

D

2

A

 

12

D

 

22

A

 

32

C

 

42

C

3

D

 

13

C

 

23

B

 

33

B

 

43

A

4

A

 

14

B

 

24

D

 

34

C

 

44

B

5

A

 

15

C

 

25

D

 

35

C

 

45

B

6

B

 

16

B

 

26

D

 

36

D

 

46

D

7

A

 

17

B

 

27

C

 

37

D

 

47

B

8

D

 

18

A

 

28

C

 

38

A

 

48

D

9

D

 

19

C

 

29

D

 

39

D

 

49

A

10

C

 

20

B

 

30

A

 

40

B

 

50

B

 

Hoàng Hải

Ý kiến bạn đọc


Nhu cầu của người dùng về smartphone đang giảm dần?

(VnMedia) - Theo chia sẻ của các xưởng đúc chip (một linh kiện quan trọng trong các thiết bị điện tử) lớn trên thế giới, nhu cầu của người dùng về smartphone đang giảm dần, dẫn đến việc sản xuất diễn ra cầm chừng hoặc rơi vào tình trạng đóng băng ở một số nơi.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT tiếp tục rà soát thực chất các quy định về dạy thêm, học thêm

(VnMedia)- Đây là một trong những nhiệm vụ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành giáo dục thực hiện tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

Tập đoàn VNPT phát động phong trào “Khỏe - Để gia đình hạnh phúc và xây dựng VNPT phát triển”

(VnMedia) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa phát động phong trào “Khỏe - Để gia đình hạnh phúc và xây dựng VNPT phát triển”.

Chỉ đạo khẩn của Bộ Y tế về nhập khẩu, cung ứng một loại thuốc quý hiếm

(VnMedia) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn chỉ đạo khẩn về việc đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa hoạt chất Protamin sulfat – một loại thuốc quý hiếm chỉ sử dụng trong phẫu thuật tim - lồng ngực…

VNPT và Vietinbank chính thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ tích hợp cho khách hàng số

(VnMedia) - Từ kết quả đạt được trong thỏa thuận hợp tác chiến lược năm 2013, VNPT và Ngân hàng Vietinbank tiếp tục thống nhất và ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022- 2026.