Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025: Tập trung phát triển khoa học - công nghệ

0
0

 - Hôm nay, 11/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Nhiệm kỳ này đề ra một chương trình hoàn toàn mới, đó là phát triển khoa học - công nghệ…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/10. Một điểm rất đáng chú ý trong kỳ Đại hội lần này, tại Văn kiện Đại hội có 3 chương trình mới, trong đó đứng thứ nhất là chương trình phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nhiệm kỳ 2020-2015.

Theo đánh giá của Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong những năm qua, Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố chưa thực sự trở thành động lực quan trọng, đột phá để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Hệ thống cơ chế, chính sách về khoa học - công nghệ chưa hoàn thiện; chưa đáp ứng yêu cầu khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đổi mới, chuyển giao, nâng cao trình độ công nghệ; kết nối hoạt động nghiên cứu giữa các nhà khoa học với thị trường và doanh nghiệp nhìn chung còn yếu.

Cùng với đó, thị trường khoa học - công nghệ ở Thủ đô còn nhiều hạn chế; thiếu thông tin và các sản phẩm có giá trị; vai trò của các tổ chức trung gian, tư vấn chuyển giao công nghệ còn mờ nhạt, nhất là các tổ chức có chức năng xúc tiến, định giá công nghệ...

Nguyên nhân được cho là chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả và những chính sách đồng bộ để phát huy nguồn lực trí thức và tiềm lực khoa học, công nghệ rất lớn trên địa bàn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố.

Từ đó, Đảng Bộ Thành phố rút ra bài học cho nhiệm kỳ tới là phải tận dụng hiệu quả cơ hội từ hội nhập quốc tế, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược.

Thành phố sẽ phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu…, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số phải trở thành một trong những khâu đột phá của Thủ đô.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ

Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học và công nghệ của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

Tăng cường kết nối, phát huy có hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia trong việc tháo gỡ, giải quyết các thách thức của Thành phố; tập trung huy động đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu ở các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng... trên địa bàn cùng vào cuộc, đồng hành vì sự phát triển Thủ đô.

Phát triển mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nhằm tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô;

Tăng cường xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là đầu tư từ doanh nghiệp; phấn đấu đến năm 2025, tổng đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không thấp hơn 1% GRDP Thủ đô;

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới cơ chế quản lý, chính sách tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ gắn với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu hướng phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm;

Chú trọng thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sử dụng Quỹ phát triển khoa học, công nghệ đầu tư cho đổi mới sáng tạo, đổi mới, ứng dụng và phát triển công nghệ.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ yêu cầu đổi mới, hội nhập, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tương xứng với vị thế và tầm vóc Thủ đô;

Đổi mới căn bản việc đề xuất, đặt hàng, tuyển chọn và thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ phù hợp cơ chế thị trường, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị nghiên cứu. Tăng cường cơ chế đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu từ Thành phố, các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp.

Tập trung phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố, là trung tâm tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy mô quốc gia và quốc tế, kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế; thúc đẩy hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, viện nghiên cứu.

Xây dựng “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” để tạo cơ hội kết nối, liên kết chặt chẽ giữa các nhà quản lý, đội ngũ trí thức và doanh nhân trong và ngoài nước nhằm phục vụ, giải quyết các vấn đề đặc thù trong quá trình phát triển Thủ đô;

Đổi mới chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ trên địa bàn, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; đồng thời thu hút sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, các nhà khoa học quốc tế.

Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ

Tiếp tục ưu tiên phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đa dạng hóa, hình thành mạng lưới các tổ chức dịch vụ môi giới, đánh giá, chuyển giao công nghệ, mua bán, nhượng quyền sử dụng… Xây dựng Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội tiến tới là sàn giao dịch công nghệ quốc gia kết nối liên thông với các trung tâm công nghệ lớn của thế giới. Phát triển nhanh hệ thống các doanh nghiệp khoa học, công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học; nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ mới, tham gia các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị gia tăng cao… của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp trích lập và sử dụng hiệu quả quỹ khoa học, công nghệ .

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân đầu tư ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ; đặc biệt là công nghệ nguồn, công nghệ mới, như: Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain), in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường... Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; lựa chọn các đối tác đến từ các quốc gia phát triển có nền khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đề xuất với Trung ương cho phép Hà Nội thực hiện cơ chế, thử nghiệm chính sách mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trước hết là ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, triển khai một số mô hình kinh tế mới...

Xây dựng chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực: Hỗ trợ doanh nghiệp tạo sản phẩm mới; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thiết bị; áp dụng hệ thống quản lý, quản trị tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, áp dụng các tiêu chuẩn hài hòa với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; hỗ trợ áp dụng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu sản phẩm, làng nghề... Tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm bản quyền.

Xây dựng, phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội và quốc gia, là mô hình điểm cho việc liên kết nghiên cứu, phát triển công nghệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong Khu công nghệ cao, là vùng lõi với hạ tầng hiện đại của đô thị vệ tinh Hòa Lạc.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng thành phố thông minh

Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển. Hiện đại hóa hạ tầng thông tin và truyền thông: Hoàn thiện, vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh, Trung tâm dữ liệu của Thành phố; cơ bản hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố trước năm 2025, hướng tới hình thành Chính quyền số thành phố Hà Nội. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phấn đấu đạt 100%, nâng cao tỷ lệ người dân và doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Phát triển nhanh công nghiệp công nghệ thông tin; gia tăng hàm lượng tri thức của sản phẩm phần mềm, nội dung số; đào tạo nhân lực phục vụ cho công nghệ thông tin.

Vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu Thành phố, kết nối đồng bộ, liên thông các cơ sở dữ liệu về dân cư, cán bộ, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, năng lượng… Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Người dân cần làm gì để tránh "sập bẫy" lừa cài đặt ứng dụng VNeID?

(VnMedia) - Để chủ động phòng ngừa và tránh bị mắc bẫy lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, các đường link lạ...

Trực tiếp trên MyTV: Tuyển Việt Nam ra quân tại giải U23 châu Á 2024

(VnMedia) - Chạm trán đối thủ vừa tầm là U23 Kuwait, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu giành chiến thắng, qua đó “mở hàng” thuận lợi ở giải U23 châu Á 2024 và hướng tới cạnh tranh tấm vé dự Olympic Paris 2024. Người hâm mộ theo dõi toàn bộ giải U23 châu Á trên truyền hình MyTV.

Người dùng iPhone được cảnh báo tắt tính năng iMessage tạm thời để tránh bị hack

(VnMedia) - Ví tiền điện tử Trust Wallet thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã cảnh báo người dùng iOS về lỗ hổng bảo mật trên tính năng nhắn tin iMessage mà tin tặc có thể sử dụng để xâm nhập bất hợp pháp (hack) iPhone của họ mà không cần bất kỳ tương tác nào với họ.

Cảnh giác với LockBit 3.0 - Ransomware nguy hiểm hàng đầu trên thế giới!

(VnMedia) - Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) - Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT vừa công bố báo cáo phân tích về Ransomware LockBit 3.0.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thời gian tuyển sinh đại học năm 2024

(VnMedia)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố thời gian tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.