Điều chỉnh tiến độ dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại Quảng Nam

0
0

- UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn thống nhất điều  chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Mỹ Gia tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 5/2024.

Như vậy, so với phê duyệt, dự án được điều chỉnh thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 2517/UBND-KTN ngày 8/5/2020.

Đáng lưu ý, tại văn bản trên, UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh “đây là lần điều chỉnh tiến độ cuối cùng”.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam chịu trách nhiệm căn cứ nội dung tại các Công văn số 2517/UBND-KTN ngày 08/5/2020, số 7052/UBND-KTN ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về chấp thuận và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và tiến độ được điều chỉnh tại Công văn này để triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, địa phương, đơn vị liên quan thuộc thị xã Điện Bàn trong công tác quản lý hiện trạng, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh nêu trên.

Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Luật Nhà ở và khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư của dự án.

Thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí; phối hợp cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục xác định phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất của dự án theo quy định hiện hành. Quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Quyết định số 3156/Q Đ -UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy đ ịnh về quyết toán dự án hoàn thành các dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ triển khai đầu tư dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện), trình Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn thẩm định, làm cơ sở quản lý tiến độ và triển khai thực hiện dự án.

Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định trong pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản và các nội dung tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nghiêm cấm việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của Nhà nước; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế; thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành các quy định của chính quyền địa phương.

Thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư tiếp theo của dự án theo đúng quy định; ký phụ lục cam kết tiến độ; trong đó, quy định thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thời gian triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án. Báo cáo Sở Xây dựng phối hợp cơ quan liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao khi dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm: các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết (1/500) được duyệt; đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm: cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải,… trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định quy định tại Điều 194 Luật Đất đai năm 2013; khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi một số điều của Luật đất đai.

Trường hợp sau khi được UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh tiến độ mà công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vướng mắc không triển khai thực hiện được, chủ động báo cáo đề xuất hướng xử lý.

UBND tỉnh Quản Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân trong vùng dự án, dứt điểm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo thời gian điều chỉnh tiến độ.

Thường xuyên báo cáo UBND tỉnh, cơ quan liên quan về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trong trường hợp khó khăn, không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư không phối hợp, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, chủ động báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh dự án, đưa vào chỉnh trang hoặc dừng thực hiện đối với phần diện tích chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng để kết thúc dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án; trường hợp không hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giao đất để triển khai đầu tư xây dựng dự án hoặc chủ đầu tư thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ thì chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND thị xã Điện Bàn tham mưu UBND tỉnh dừng thực hiện, điều chỉnh quy mô dự án.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, cùng với các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy hoạch được duyệt, chất lượng và tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; giám sát việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Thường xuyên cập nhật thông tin về dự án để các cơ quan, đơn vị, công dân biết, theo dõi và giám sát.

Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các Sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam trong quá trình triển khai thực hiện dự án; phối hợp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng quy định.

Liên quan đến dự án này, trước đó, UBND thị xã Điện Bàn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam (trụ sở tại khu công viên Cồn Thị, đường Duy Tân, phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ).

Nguyên nhân xử phạt là Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam đã thực hiện hành vi khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt tại vị trí lô đất thương mại dịch vụ có ký hiệu TM1-10 thuộc Khu đô thị Mỹ Gia.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, hành vi của Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam được xác định vi phạm tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

Do đó, địa phương này quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam số tiền 70 triệu đồng.

Trúc Dân


Ý kiến bạn đọc


Cản trở hoạt động tố tụng bị phạt đến 80 triệu đồng

(VnMedia) - Ngày 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, trong đó quy định mức phạt tối đa lên đến 80 triệu đồng.

Sắc đỏ bao phủ, các chỉ số chứng khoán đồng loạt đi xuống

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc hôm nay (18/8), các chỉ số chứng khoán đồng loạt đi xuống do áp lực bán tháo của giới đầu tư. Trong đó, Vn-Index giảm gần 2 điểm, còn HNX-Index cũng để mất hơn 1 điểm. 

Chung tay vì chủ quyền biển, đảo quê hương với VNPT Money

(VnMedia) - Với mỗi lượt nạp tiền điện thoại, bạn sẽ chung tay cùng VNPT Money ủng hộ xuồng CQ cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa; chung tay vì chủ quyền biển, đảo quê hương.

Quân đội Ukraine dội hỏa lực ồ ạt vào thành phố có nhà máy hạt nhân

(VnMedia) - Các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công ồ ạt vào thành phố Energodar thuộc Khu vực Zaporozhye - nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu, chính quyền quân sự-dân sự của thành phố cho biết.

Đường dây đánh bạc qua mạng với tiền cá cược 50 tỷ đồng hoat động thế nào?

(VnMedia) - Từ tháng 1/2022 đến nay, đối tượng Huỳnh Ngọc Sâm liên hệ với một đối tượng để nhận cá độ bóng đá và tổ chức cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Sâm sử dụng các trang mạng KYB20…, DC0901…, DC0902… để hoạt động tổ chức đánh bạc.