Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư bất động sản?

0
0

- Theo Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), rất cần thiết cho phép doanh nghiệp bảo hiểm dùng “vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ” để “đầu tư tài chính, đầu tư vốn” vào một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bất động sản (nhưng không được thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản)...

HoREA vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc Quốc hội, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ban dân nguyện Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đề nghị “cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư bất động sản và quy định bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bảo lãnh ngân hàng khi bán nhà ở hình thành trong tương lai”.

Theo HoREA, Hiệp hội này đã nghiên cứu Văn bản số 226/BC-UBTVQH15 ngày 22/05/2022 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội “Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)” và xin kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm xem xét 02 nội dung đề xuất sau đây:

Thứ nhất, Hiệp hội tán thành việc “bãi bỏ quy định về việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để kinh doanh bất động sản”, nhưng đề nghị “cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư bất động sản theo quy định của Chính phủ” để phù hợp với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị:

Hiệp hội tán thành ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: “để bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật, dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã bãi bỏ quy định về việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để kinh doanh bất động sản”.

Hiệp hội nhận thấy trước đây, theo quy định tại Điều 98 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì doanh nghiệp bảo hiểm “chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực”, trong đó có “kinh doanh bất động sản”, bởi lẽ tại thời điểm năm 2000 chưa có Luật Kinh doanh bất động sản và do quy mô của thị trường bất động sản và thị thị trường bảo hiểm lúc bấy giờ còn nhỏ bé.

Từ khi có Luật Kinh doanh bất động sản 2006, 2014 đã quy định “tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã” nên “dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)” lần này “đã bãi bỏ quy định về việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để kinh doanh bất động sản” là đúng và cần thiết để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và cũng là để đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mà lẽ ra phải “bãi bỏ” quy định này ngay tại thời điểm ban hành Luật Kinh doanh bất động sản 2006 hoặc Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì mới hợp lý.

Theo HoREA, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị “Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” đã đặt ra các mục tiêu, trong đó đến 2035 “nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm chiếm 20% - 30% tổng nguồn vốn đầu tư dài hạn”; đến 2045 “nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm chiếm 30% - 50% tổng nguồn vốn đầu tư dài hạn” và quyết định nhiệm vụ, giải pháp “Hoàn thiện các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm. Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế”.

Do vậy, điểm a và điểm b khoản 3 Điều 150 “Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)” quy định doanh nghiệp bảo hiểm “không được phép đầu tư bất động sản” là chưa phù hợp với chủ trương “khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế” theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, nên cần bổ sung quy định cho phép “doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế” vào Điều 150 “Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)”.

Khoản 3 Điều 5 Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) quy định: “3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đầu tư trở lại nền kinh tế, tái đầu tư, xây dựng thị trường bảo hiểm” cần được thể chế hóa vào Điều 150 Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) để thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị.

Cũng theo HoREA, nội dung khoản 1 Điều 150 có 2 “bất cập” cần được biên tập lại cho rõ, như sau:

Một là, “bất cập” do quy định doanh nghiệp bảo hiểm “không được phép đi vay để đầu tư chứng khoán, bất động sản hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác” thì có nghĩa là doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được dùng vốn tự có nhàn rỗi (không phải vốn vay) “để đầu tư chứng khoán, bất động sản hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác”.

Hai là, “bất cập” do quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đi vay “để đầu tư bất động sản” tại điểm a đã trùng lặp với nội dung điểm b quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được phép “đầu tư bất động sản” (Ghi chú: Hiệp hội cho rằng quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được phép “đầu tư bất động sản” là không phù hợp).

Từ các nghiên cứu trên đây, Hiệp hội nhận thấy rất cần thiết cho phép doanh nghiệp bảo hiểm dùng “vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ” để “đầu tư tài chính, đầu tư vốn” vào một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bất động sản (nhưng không được thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản), tương tự như nhiều nước cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư tài chính. Bởi lẽ, nguồn vốn bảo hiểm cũng là một nguồn vốn xã hội hóa rất lớn cần được khai thác, sử dụng hiệu quả sẽ bổ sung thêm một nguồn vốn đầu tư, góp phần chia sẻ bớt áp lực cho các tổ chức tín dụng. 

Việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm dùng “vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ” để đầu tư tài chính, đầu tư vốn vào lĩnh vực bất động sản vẫn đảm bảo phù hợp với quy định “không cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để kinh doanh bất động sản”, bởi lẽ khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản “không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản” (Điều 6 Luật Nhà ở 2014 quy định “các hành vi bị nghiêm cấm” tại khoản 8 cũng quy định tương tự), nên doanh nghiệp bảo hiểm cũng không được trực tiếp kinh doanh bất động sản mà chỉ được đầu tư vốn và được phân chia lợi nhuận (hoặc chịu lỗ) theo hợp đồng góp vốn đầu tư.

Về mức vốn mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, Hiệp hội nhận thấy quy định “doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư tài chính, góp vốn vào lĩnh vực bất động sản với mức tối đa 10% đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tối đa 20% đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ” tại Điều 62 Nghị định 73/2016/NĐ-CP là phù hợp và vẫn phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm “tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư, bảo đảm tính an toàn, hiệu quả và thanh khoản”. 

Hiệp hội kiến nghị sửa đổi Điều 150 “Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)” theo hướng “cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư bất động sản theo quy định của Chính phủ” để phù hợp với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị. 

Đồng thời kiến nghị bổ sung quy định về “bảo hiểm nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”.

Hiệp hội nhận thấy, "biện pháp “bảo hiểm rủi ro” thông qua cơ chế hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm “bảo hiểm rủi ro” cho khách hàng mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thông qua hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm “chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm” là chủ đầu tư trong trường hợp “không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng” cũng là một “biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”, mà biện pháp “bảo hiểm rủi ro” theo quy định của pháp luật về bảo hiểm chính là một “biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” được thực hiện ngoài hệ thống tổ chức tín dụng, theo phương thức “xã hội hóa”, giúp giảm tải, giảm áp lực cho hệ thống tổ chức tín dụng", công văn nêu rõ.

P.V  


Ý kiến bạn đọc


Việt Nam yêu cầu Đài Loan huỷ bỏ cuộc tập trận trái phép ở Biển Đông

(VnMedia) - Việc Đài Loan tiến hành bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đe doạ hoà bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế quyết liệt đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19

(VnMedia) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4114/VPCP-KGVX ngày 2/7/2022 truyền đạt ý  kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bạn có biết tài khoản KM3 VinaPhone dùng để làm gì?

(VnMedia) - Khi thực hiện nạp tiền vào tài khoản trong ngày vàng hay ngày khuyến mại cục bộ, khách hàng sẽ được tặng 20% giá trị thẻ nạp VinaPhone vào tài khoản KM3. Vậy tài khoản này từ đâu mà có? Được sử dụng để làm gì?

Tin cuối cùng về cơn bão số 1

(VnMedia) - Sáng sớm nay (03/7), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 1) trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Ukraine tấn công nước đồng minh thân thiết của Nga?

(VnMedia) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua (2/7) cho biết Ukraine đã tìm cách tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự nằm trên lãnh thổ Belarus cách đây 3 ngày nhưng toàn bộ tên lửa của Ukraine đã bị Belarus đánh chặn thành công...