Bộ Công Thương: Phòng dưới 10 biên chế, chỉ có một Trưởng và Phó phòng

19:09, 31/01/2018
|
(VnMedia) - Theo Nghị quyết mới vừa được Bộ Công Thương ban hành, đối với phòng và tương đương phòng có dưới 10 biên chế, chỉ được có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng.
 
Ban cán sự đảng Bộ Công Thương vừa thống nhất ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ.
 
Bộ Công Thương cho biết, Nghị quyết này đảm bảo yêu cầu, thực hiện tinh giản và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng, hạn chế cấp trung gian trong thực thi công vụ, cũng như đảm bảo việc tinh giản, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ cấp phòng tại các đơn vị thuộc Bộ thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch.
 
Theo Nghị quyết này, việc bổ nhiệm, thực hiện sắp xếp, tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện theo nguyên tắc: Đối với phòng và tương đương có dưới 10 biên chế: Có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng.
 
Còn đối với phòng và tương đương có từ 10 biên chế trở lên: Có 1 Trưởng phòng và không quá 2 Phó trưởng phòng.
 
Nghị quyết này cũng nêu rõ, không bổ nhiệm chức vụ Hàm Trưởng phòng, Hàm Phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp. Đối với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại có thể bổ nhiệm Hàm Trưởng phòng, Hàm Phó trưởng phòng để thuận lợi trong công tác đối ngoại, nhưng không được hưởng phụ cấp và phải báo cáo xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ.
 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ quy định này để tiến hành xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ cấp Phòng, công khai và lấy ý kiến trong tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo chủ chốt và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của đơn vị theo nguyên tắc:
 
Đối với cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo cơ cấu tổ chức cũ (theo Nghị định số 95/2012/NĐ-CP) không được sắp xếp, thực hiện thôi không giữ chức vụ thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ chức vụ đã bổ nhiệm theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
 
Đối với cán bộ lãnh đạo đang giữ Hàm, thực hiện rà soát để bổ nhiệm chính thức (theo tiêu chí về số lượng đã nêu ở trên), quyết định thôi giữ chức vụ Hàm hoặc thôi không hưởng phụ cấp chức vụ.
 
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng phuơng án, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, báo cáo Bộ quyết định (đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ) hoặc quyết định theo thẩm quyền (các Cục thuộc Bộ) theo phân cấp của Bộ, hoàn thành trong tháng 1/2018.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc