Ngân hàng Nhà nước mở rộng đối tượng được nhập máy in tiền

06:35, 01/09/2017
|
(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
Theo NHNN, trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu in tiền của NHNN, NHNN có chủ trương mở rộng đối tượng nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền không chỉ có đơn vị là doanh nghiệp trực thuộc NHNN. Do vậy, dự thảo Thông tư sửa đổi đối tượng chỉ định nhập khẩu là “cơ sở in, đúc tiền” để đảm bảo căn cứ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện.
 
Ảnh minh họa
 
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8, về “Hàng hóa nhập khẩu”, có quy định:
 
1. Các mặt hàng quy định tại Mục 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Phụ lục I kèm theo Thông tư này là những mặt hàng do Ngân hàng Nhà nước quản lý theo hình thức chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu.
 
2. Ngân hàng Nhà nước chỉ định cơ sở in, đúc tiền được trực tiếp nhập khẩu các mặt hàng quy định tại Khoản 1 Điều này.
 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, NHNN cấp Giấy ủy nhiệm từng lần cho Nhà máy in tiền Quốc gia để tổ chức tiếp nhận từng lô hàng nhập khẩu (trong cùng một hợp đồng). Tuy nhiên việc cấp Giấy ủy nhiệm từng lần ảnh hưởng đến tiến độ làm thủ tục hải quan, dẫn đến gia tăng chi phí lưu kho, lưu bãi…
 
Từ những lý do trên, Cục Phát hành và Kho quỹ đề xuất sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-NHNN theo hướng NHNN xác nhận việc tiếp nhận hàng đặc biệt cho doanh nghiệp theo từng Hợp đồng nhập khẩu và bổ sung trường hợp tiếp nhận lô hàng nhập khẩu được cho, tặng thông qua biên bản làm việc, thư mời trao đổi, hợp tác hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam (Khoản 3 Điều 9 dự thảo Thông tư) để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tổ chức tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu.
 
Sửa đổi, bổ sung Điều 9: Căn cứ và thủ tục nhập khẩu
 
1. Căn cứ kế hoạch in tiền hàng năm, kế hoạch mua giấy, mực in tiền và kế hoạch mua sắm trang thiết bị được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, cơ sở in, đúc tiền tổ chức thực hiện nhập khẩu hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền.
2. Trường hợp tiếp nhận các lô hàng nhập khẩu theo Hợp đồng mua bán:
Cơ sở in, đúc tiền gửi Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) văn bản đề nghị chấp thuận việc tổ chức tiếp nhận các lô hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền theo hợp đồng mua bán và 01(một) bản sao hợp đồng. 
Cục Phát hành và Kho quỹ xem xét, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho cơ sở in, đúc tiền tiếp nhận các lô hàng nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.
3. Trường hợp tiếp nhận lô hàng nhập khẩu được cho, tặng thông qua Biên bản làm việc, Thư mời trao đổi, hợp tác hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam:
Cơ sở in, đúc tiền gửi Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) văn bản đề nghị chấp thuận việc tổ chức tiếp nhận lô hàng nhập khẩu kèm theo hồ sơ nhập khẩu hàng hóa bao gồm các giấy tờ sau: 01 (một) bản sao văn bản xác nhận trong đó nêu rõ mục đích cho, tặng; vận đơn; hóa đơn thương mại và phiếu đóng gói có xác nhận của cơ sở in, đúc tiền.
Cục Phát hành và Kho quỹ xem xét, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho cơ sở in, đúc tiền tiếp nhận lô hàng nhập khẩu được cho, tặng.
 
Tiến Vinh

Ý kiến bạn đọc