Khánh Hòa: Không tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội tại Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

0
0