Triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng

20:03, 23/12/2019
|

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, càng sát đến Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá. Vì thế, cần tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng

Môi trường mạng xã hội đã “sạch” hơn

Chiều 23/12, phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong năm qua, toàn ngành đã hoàn thành tốt một khối lượng công việc lớn, trong đó có những nhiệm vụ hệ trọng, nặng nề, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc.

Ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, nổi bật là tuyên truyền, tổ chức chuỗi các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người rộng khắp từ Trung ương đến địa phương đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng đặc biệt sâu rộng, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.           

Đặc biệt theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến. Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch; bước đầu đã kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam trên Internet, mạng xã hội.

“Có thể nói, so với năm 2018, môi trường Internet và mạng xã hội đã “sạch” hơn. Đã bước đầu đối thoại, thuyết phục, đấu tranh xử lý các đảng viên viết, phổ biến các thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng

Theo ông Võ Văn Thưởng, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020, năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo càng nặng nề.

Từ đó, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu toàn ngành cần chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Thực tế theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, càng sát đến Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá. Trước hết là chống phá về tư tưởng, về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

“Ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước”, ông Thưởng yêu cầu.

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị toàn ngành tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Theo Tiền phong
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/triet-pha-kip-thoi-cac-tin-gia-xau-doc-tren-khong-gian-mang-1501349.tpo


Ý kiến bạn đọc