Thí điểm đổi mới cơ chế tiền lương tại doanh nghiệp nhà nước

18:59, 25/12/2019
|

 - Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 5,5% từ ngày 1/1/2020 và thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế quản lý tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước. Chế độ tiền lương để thực hiện từ năm 2021.

Đây là thông tin được nêu trong báo cáo của Bộ Nội vụ phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ năm 2020/

Thí điểm đổi mới cơ chế tiền lương tại doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tổng kết năm về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ cho biết, năm 2019 đã trình Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tăng từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 1/7/2019, trình Quốc hội thông qua việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,38%) từ ngày 1/7/2020 trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Đồng thời đã trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 5,5% từ ngày 1/1/2020 và thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế quản lý tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020: Vùng I là 4.420.000 đồng/tháng, vùng II là đồng/tháng, vùng III là 3.430.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng.

Theo kế hoạch, trong quý I và quý II năm 2020, các Bộ, cơ quan Trung ương hoàn thiện báo cáo chính thức về đề xuất thiết kế bảng lương và chế độ phụ cấp theo nội dung cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW đến Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Trong đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng các quy định về chính sách tiền lương của doanh nghiệp theo phân công nhiệm vụ tại Nghị quyết số 107/NQ-CP.

Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo về quy định cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập, các giải pháp tài chính; tính toán khả năng cân đối nguồn lực trong tổng thể; rà soát, thống kê, đánh giá nguồn dư cải cách tiền lương của các Bộ, địa phương, nguồn tăng thu qua các năm. Trên cơ sở đó Thường trực Tổ Biên tập hoàn chỉnh báo cáo về xây dựng cụ thể chế độ tiền lương mới.

Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương (Hội nghị Trung ương 12 khóa XII) để làm căn cứ xây dựng bảng lương chức vụ.

Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị; trong năm 2020 hoàn thiện việc xây dựng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Sang quý III và Quý IV năm 2020, các cơ quan trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới, đồng thời tổ chức tập huấn về chế độ tiền lương để thực hiện từ năm 2021.

Thí điểm đổi mới cơ chế tiền lương tại doanh nghiệp nhà nước

1 tỉnh giảm hơn 600 vị trí lãnh đạo

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết hiện đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện một số dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới. Bộ cũng đã nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng về đánh giá lại mô hình cấp tổng cục và để xuất phương án sắp xếp lại cho phù hợp theo hướng giảm cấp trung gian.

Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, năm qua, Bộ Tài chính đã cắt giảm 63 phòng, ban và 193 chi cục thuế, giảm 1.792 đội thuế thuộc chi cục thuế cấp huyện; cắt giảm 143 phòng thuộc kho bạc nhà nước cấp huyện, giảm 48 đơn vị cấp tổ, đội; giảm 12 chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan cấp tỉnh. Trong khi đó, Bộ GTVT giảm được 32 tổ chức cấp phòng trở lên.

Đáng chú ý, riêng tỉnh Cao Bằng qua sắp xếp đã cắt giảm 95 đầu mối tổ chức hành chính, qua đó giảm 144 vị trí lãnh đạo; cắt giảm 158 đơn vị sự nghiệp công lập qua đó giảm được 474 vị trí lãnh đạo.

Thủ tướng đã phê duyệt biên chế công chức năm 2020, với tổng biên chế là 253.517 người, giảm 8,68% so với năm 2015. Qua thẩm định của Bộ Nội vụ tại 63 tỉnh, 20/22 bộ, cơ quan và 8 cơ quan thuốc Chính phủ cho thấy đã giảm được ở cấp Trung ương là 143.943 người (11,85%); địa phương giảm 1.750.081 người (giảm 4,26%) so với năm 2015.

Năm 2020, sẽ tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tuyển dụng và sử dụng công chức đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc