Thanh Hóa: Gần 100 lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

06:15, 29/11/2019
|

 - Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, tại Thanh Hóa, có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn, và hàng loạt những sai phạm khác liên quan đến công tác cán bộ, tuyển dụng...

Thanh Hóa
UBND tỉnh Thanh Hóa

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 595/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2019.

Theo Kết luận thanh tra, một số văn bản của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, thu hút người tốt nghiệp đại học, sau đại học được tuyển dụng, bố trí, sắp xếp vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh hoặc vào công chức cấp xã không qua tuyển dụng theo quy định là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, còn 13 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và hợp đồng lao động vượt quá so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; 18 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 120 hồ sơ có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng; 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ; đến thời điểm thanh tra 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; 03 công chức chưa được xếp ngạch, bậc lương theo quy định.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 15 trường hợp thì có 07 trường hợp được xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện nhưng trước đó chưa được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định; 15 công chức được xét chuyển chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; một số hồ sơ xét chuyển không đảm bảo thành phần hồ sơ.

Việc tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh, UBND tỉnh và nhiều cơ quan, tổ chức áp dụng chính sách thu hút của tỉnh để tuyển dụng, bố trí, sắp xếp người tốt nghiệp đại học, sau đại học vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh hoặc vào công chức cấp xã không qua thi tuyển hoặc xét tuyển, trong đó có 16 người trong giai đoạn thanh tra.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ, có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành,… trong đó 44 công chức được bổ nhiệm sau thời điểm 28/12/2017.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đánh giá, một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra, có 02 cơ quan, tổ chức và 09 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định.

Về ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, tại thời điểm thanh tra, 07 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, hành chính nhà nước; trong đó có 09 hợp đồng lao động được hưởng phụ cấp công vụ.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiến hành rà soát, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp được sắp xếp, bố trí vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo chính sách thu hút của tỉnh không qua tuyển dụng công chức kể từ thời điểm Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành (trong đó có 10 trường hợp nằm trong giai đoạn thanh tra); bố trí công tác phù hợp với 03 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm; giao biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, tổ chức theo đúng quy định; thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục;

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa rà soát, xử lý theo thẩm quyền đối với 33 trường hợp (trong đó tuyển dụng theo chính sách thu hút là 06; quyết định tuyển dụng công chức không có căn cứ tuyển dụng là 02; chưa làm quy trình xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên là 02 hoặc từ viên chức, người có kinh nghiệm công tác thành công chức là 08; chưa có quyết định tuyển dụng công chức là 07, chuyển xếp ngạch không qua thi là 05;

Tuyển dụng không đúng phương thức tuyển dụng là 01; không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng là 02); 44 công chức bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau thời điểm 28/12/2017 còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; bố trí công tác phù hợp đối với 04 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn hoặc ngạch công chức chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Đồng thời chấm dứt việc sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý kịp thời.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc