Hà Nội ra "tối hậu thư" cho lãnh đạo quận huyện về chuyện họp hành

20:30, 23/09/2019
|

 - Giám đốc, Thủ tưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải trực tiếp tham dự đầy đủ các cuộc họp của Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì theo đúng yêu cầu của giấy mời họp.

Họp tập thể UBND Thành phố Hà Nội
Giám đốc, Thủ tưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải trực tiếp tham dự đầy đủ các cuộc họp của Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì theo đúng yêu cầu của giấy mời họp.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định vừa ký ban hành Công văn số 4029/UBND-TKBT về việc chấn chỉnh chế độ tham dự các cuộc họp của UBND Thành phố.

Theo Công văn này, Chủ tịch Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ tưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải trực tiếp tham dự đầy đủ các cuộc họp của Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì theo đúng yêu cầu của giấy mời họp.

Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thể tham dự cuộc họp thì phải báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố và nếu được sự đồng ý thì ủy quyền cho cấp phó được phân công phụ trách lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu của cuộc họp đi thay.

“Ý kiến của cấp phó được cử đi họp thay là ý kiến chính thức của cơ quan, đơn vị và phải báo cáo kết quả cuộc họp cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã cử mình đi họp” – Chánh văn phòng UBND Thành phố truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Thành phố Hà Nội.

Xuân Hưng