Kiểm toán viên có quyền truy cập vào phần mềm của đơn vị để thu thập thông tin

19:06, 10/12/2018
|

 Kiểm toán nhà nước đề nghị, khi thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước có quyền truy cập và yêu cầu đơn vị được kiếm toán, tổ chức, cá nhân có liên quan cùng truy câp phần mềm ứng dụng của đơn vị để khai thác, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán.

Tăng thời gian kiểm toán tại doanh nghiệp

Báo cáo của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh được trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10/12 cho thấy, để tạo cơ sở pháp lý cho tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân (là đơn vị được kiểm toán hoăc tổ chức có liên quan) đều có quyền khiếu nại, kiến nghị về kết quả kiếm toán, cần sửa đổi lại Điều 7 theo hướng bổ sung quyền kiến nghị, khiếu nại đối với báo cáo kiếm toán cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc sử dụng, quản lý tài chính công, tài sản công.

KTNN cũng cho rằng, quy định về thời hạn của cuộc kiểm toán cần phải sửa đổi theo hướng tăng thời gian.

Cụ thể, tại Điều 34 Luật KTNN quy định “Thời hạn của một cuộc kiểm toán không quá 60 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp phức tạp, cần thiết kéo dài thời hạn kiểm toán thì Tổng KTNN quyết định gia hạn một lần, thời gian gia hạn không quá 30 ngày”. Tuy nhiên, theo KTNN, thực tế cho thấy, thời hạn tính đủ cho một cuộc kiểm toán là rất quan trọng để tiến hành các nhiệm vụ kiểm toán theo kế hoạch. Trong khi đó, chất lượng kiểm toán có được nâng cao hay không phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động ở giai đoạn thực hiện kiểm toán.

“Quy định về thời hạn kiểm toán qua thực tiễn thi hành pháp luật thời gian qua cho thấy chưa phù hợp, nếu trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật thì thời gian kiểm toán thực tế chỉ còn 40 ngày, có trường hơp thời gian làm việc tại một đơn vị trực thuộc đơn vị được kiểm toán chỉ có 3-4 ngày. Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung Luật theo hướng tăng thời hạn cho cuộc kiểm toán theo phương án quy định ngày làm việc thực tế.” - KTNN nêu rõ.

Về thời gian lập và gửi báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán, theo KTNN, quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 47 về thời hạn hoàn thiện dự thảo báo cáo kiếm toán và gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán còn ngắn, gây khó khăn cho hoạt động kiểm toán. Do vậy, KTNN đề nghị tăng thời hạn hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, thời hạn gửi lấy ý kiến đơn vị được kiềm toán về dự thảo báo cáo kiểm toán là cần thiết bảo đảm cho phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán, tạo điều kiện cho đơn vị được kiểm toán có điều kiện nghiên cứu, thông qua đó bảo đảm sự đồng thuận và chấp hành tốt hơn khi thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán quy định ngày làm việc thực tế.

Kiểm toán
Kiểm toán

Kiểm toán viên có quyền truy cập vào phần mềm của đơn vị để thu thập thông tin

Đối với Quy định vỉệc cung cấp thông tin, tài liệu, theo KTNN, tài liệu mà đơn vị được kiểm toán, tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp theo yêu cầu của KTNN, Kiểm toán viên nhà nước cần được quy định theo hướng bao gồm cả bản in ra giấy và dữ liệu điện tử; Đồng thời, sửa đối, bổ sung quy định khi thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước có quyền truy cập và yêu cầu đơn vị được kiếm toán, tổ chức, cá nhân có liên quan cùng truy câp phần mềm ứng dụng của đơn vị để khai thác, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán.

KTNN cũng đề nghị bổ sung quy định chế tài đối với các hành vi vi phạm Luật Kiểm toán nhà nước của đơn vị được kiểm toán và của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo KTNN, từ thực tế thực hiện pháp luật về KTNN những năm qua cho thấy đã phát sinh những vi phạm về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc vi phạm quy định về điều cấm của đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan như: trì hoãn, không cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán; không giải trình đầy đủ, kịp thời các vấn đề do Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước yêu cầu; người đứng đầu đơn vị được kiểm toán trì hoãn ký biên bản kiểm toán; che giấu các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị của KTNN,... Mặc dù có những sai phạm nêu trên nhưng việc xử lý hiện nay còn nhiều bất cập, chủ yếu mới chỉ nhắc nhở, rút kinh nghiệm vì chưa có các chế tài để áp dụng đối với hành vi vi phạm trên.

Do vậy, KTNN đề nghị quy định xác lập thẩm quyền xử phạt của KTNN về vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN tại điều luật về quyền hạn của KTNN (Điều 11), Tổng KTNN (Điều 17) và 01 điều quy định mang tính nguyên tắc, trong đó tối thiểu gồm các quy định về mức phạt tiền tối đa, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực KTNN và giao Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN (tại Điều 71).

Xuân Hưng