Cần tránh khuynh hướng cầu toàn và nóng vội trong tinh gọn bộ máy, biên chế

20:56, 18/12/2018
|

Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau khi nghe báo cáo kết quả 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đối với 15 cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 18/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp, cho ý kiến về kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu kết luận nội dung kiểm tra Nghị quyết 18, 19. (Ảnh: HH)

Báo cáo tổng hợp do đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày nêu rõ, quá trình kiểm tra tại các cấp ủy và tổ chức Đảng cho thấy việc ra 2 Nghị quyết này là đúng đắn, kịp thời; các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết gắn với Kết luận số 64 một cách nghiêm túc, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đã ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới ban hành nhiều quy định, hướng dẫn để triển khai thực hiện các nghị quyết.

Thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh, sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được nhiều đơn vị trung gian, bước đầu khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý...

Hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đã được quy hoạch, hướng tới bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập và chủ trương xã hội hoá cung ứng dịch vụ công đã có tác dụng tích cực...

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng tại buổi họp. (Ảnh: HH)

Công tác xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế được quan tâm và đạt nhiều kết quả khả quan. Một số địa phương, đơn vị đã xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước thời hạn bảo đảm lợi ích cá nhân và lợi ích chung, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện giảm biên chế.

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết được quan tâm, kịp thời phản biện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, theo các đoàn kiểm tra, quá trình thực hiện Nghị quyết cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận ở một số cấp uỷ, tổ chức đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; chưa quyết liệt trong hành động. Một số bộ, ngành Trung ương còn chưa kịp ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện nghị quyết; một số địa phương, đơn vị chậm rà soát, bổ sung, hoàn thiện một số quy định có liên quan đến tổ chức bộ máy. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 2 nghị quyết chưa đồng bộ, thống nhất, chưa phù hợp thực tiễn, chậm được sửa đổi, bổ sung, gây khó khăn cho việc thực hiện các nghị quyết, kết luận.

Theo các đoàn kiểm tra, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu lực, hiệu quả hoạt động còn hạn chế... Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, còn nhiều hạn chế; kết quả tinh giản biên chế về tổng thể chưa đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra, việc giảm số lượng cấp phó triển khai còn chậm. Việc sắp xếp, bố trí viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập theo vị trí chuyên môn, nghiệp vụ còn nhiều đơn vị chưa đạt tỉ lệ. Việc sắp xếp, giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm và chưa được quan tâm đúng mức, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục. Tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, chồng chéo... Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ.

Các đoàn kiểm tra xác định, nguyên nhân khách quan của những hạn chế nêu trên là do thời gian thực hiện nghị quyết còn ngắn (hơn 1 năm). Việc tinh giản bộ máy và biên chế tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích và tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dôi dư thuộc diện tinh giản biên chế...

Nguyên nhân chủ quan là do công tác quán triệt nghị quyết ở một số ít cấp uỷ, tổ chức đảng chưa thường xuyên, hiệu quả thấp; một số cấp uỷ và người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; một số cơ quan chưa chủ động tham mưu đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện. Một số cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở địa phương, cơ sở còn tâm lý ngại va chạm, nể nang, có tư tưởng chờ cấp trên chỉ đạo mới làm…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng tại cuộc họp. (Ảnh: HH)

Sau khi nghe đại diện các đoàn công tác làm rõ thêm những kết quả kiểm tra tại các cấp ủy Đảng, phát biểu kết luận về nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã tiến hành kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, kiến nghị được nhiều nội dung cần phải xem xét, giải quyết trong thời gian sắp tới. Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận đúng kế hoạch, kịp thời. Báo cáo kết quả của 5 đoàn kiểm tra đã tổng hợp tình hình, nêu các kiến nghị, đề xuất để Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, làm tốt hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Tinh gọn bộ máy, biên chế là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, nên phải có thời gian để thực hiện. Việc kiểm tra bước đầu có tính chất thúc đẩy công việc, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động khẩn trương, quyết liệt, cho một số kết quả cụ thể, qua đó phát hiện một số vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ, uốn nắn để làm tốt hơn.

Qua kiểm tra ở 15 cấp ủy, tổ chức đảng cho thấy có những việc còn đúng trong thực tế, có những việc cần điều chỉnh uốn nắn. Việc quán triệt nghị quyết, nâng cao nhận thức cần tiếp tục làm tốt hơn, ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể, cần thiết, tháo gỡ vướng mắc… Thực tế đã bộc lộ hai khuynh hướng: cầu toàn và nóng vội; cần tránh hai khuynh hướng này trong quá trình chỉ đạo thực hiện, phải làm chắc chắn, bài bản, hiệu quả cụ thể, không để xảy ra lộn xộn. Cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, giảm trung gian, giảm biến chế, giảm cấp phó…; đồng thời tính toán giải quyết, cán bộ dôi dư thì đi đâu? sáp nhập thì cơ sở vật chất thế nào? Tinh thần là cái gì đã chín, đã rõ thì làm, cái gì khó khăn, vướng mắc thì tiếp tục tháo gỡ, giải quyết.

Ban Bí thư đã thống nhất ra Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra ở 15 cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó nêu rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết, từ đó rút kinh nghiệm chung, lưu ý cảnh báo cho các địa phương khác. Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, theo dõi, đôn đốc, tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết./.

Theo Chính Phủ