Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh thành 1 văn phòng chung

09:27, 19/09/2018
|

 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc lựa chọn các địa phương thực hiện thí điểm điểm hợp nhất các văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung để có cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung luật trước khi áp dụng chung.

Chiều ngày 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) họp cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban TVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh.

Trình bày tóm tắt tờ trình việc việc xây dựng Đề án, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Đề án xác định, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND là cơ quan cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh tại địa phương. Văn phòng là cơ quan tương đương cấp Sở tại địa phương, trực thuộc UBND nhưng không phải là cơ quan chuyên môn.

Văn phòng chung thực hiện toàn diện nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh trước khi hợp nhất theo quy định của pháp luật; bảo đảm thực hiện có hiệu quả, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Về cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng, để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình hoạt động, Đề án đề xuất địa phương được chủ động lựa chọn 1 trong 2 phương án: Phương án 1, thành lập không quá 11 phòng và đơn vị theo đối tượng phục vụ, trong đó có 10 phòng có quy định cụ thể và 01 phòng đặc thù do cấp có thẩm quyền thành lập xem xét, quyết định theo yêu cầu đặc thù của địa phương. Phương án 2, thành lập 7 phòng và đơn vị theo nội dung, tính chất công việc.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Đề án đề xuất Văn phòng chung làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Chánh Văn phòng điều hành toàn bộ công việc của Văn phòng và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH; Thường trực HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND theo lĩnh vực được giao. Văn phòng chung tương đối độc lập trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của từng chủ thể: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND để tránh tình trạng vừa tham mưu triển khai thực hiện vừa tham mưu giám sát việc triển khai thực hiện cùng một nội dung.

Trình bày báo cáo thẩm tra Đề án, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Đề án nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Đề án đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng.

Ủy ban Pháp luật tán thành việc trình Ủy ban TVQH ban hành Nghị quyết về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý để việc thí điểm sớm được triển khai.

Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật cho rằng, dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban TVQH không cần thiết phải quy định quá cụ thể về cơ cấu tổ chức của Văn phòng chung mà chỉ nên quy định số lượng tối đa của các đơn vị trực thuộc có thể là 10 -11 phòng; không quy định nội dung 3 Phó Chánh Văn phòng đồng thời là 3 Thư ký như dự thảo.

Về thời gian thực hiện thí điểm, đa số ý kiến trong Uỷ ban Pháp luật đề nghị quy định thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 01/01/2019 cho tới khi các luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành để bảo đảm quá trình thí điểm không bị ảnh hưởng bởi tiến độ sửa đổi các luật có liên quan.

Nhất trí với danh sách 10 tỉnh, thành phố dự kiến tiến hành thí điểm như Đề án, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng việc lựa chọn các địa phương này bảo đảm được tính đại diện về vùng miền cũng như các đặc điểm về nông thôn, đô thị. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết quy định để tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố còn lại chủ động tham gia thực hiện thí điểm.

Cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc cơ bản tán thành với đề xuất trình Ủy ban TVQH ban hành Nghị quyết về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý để việc thí điểm sớm được triển khai.

Ủy ban TVQH cũng thống nhất với việc lựa chọn các địa phương thực hiện thí điểm, về tiêu chí lựa chọn cũng như số lượng các địa phương như đề án, đồng thời đề nghị tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Pháp luật đề xuất tạo điều kiện để các địa phương nếu thấy đủ điều kiện được chủ động thực hiện thí điểm hợp nhất theo Nghị quyết; cũng như tránh ép địa phương thực hiện khi chưa sẵn sàng.

Ủy ban TVQH nhất trí với việc sau thí điểm phải tổ chức tổng kết đánh giá để làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước đó ngày 24/11/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong đó óc việc thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng  HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung để có cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung luật trước khi áp dụng chung.

Xuân Hưng