10 năm mở rộng Hà Nội và những bài học trong công tác cán bộ

06:13, 26/07/2018
|

(VnMedia) - Ngoài những thuận lợi cho quá trình đô thị hóa thì mở rộng địa giới hành chính cũng khiến Hà Nội gặp vô vàn khó khăn, trong đó chính là công tác cán bộ. Sau 10 năm, Hà Nội đã nhận ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá...

công tác cán bộ

Cách đây đúng 10 năm, , ngày 29/4/2008 của Chính phủ; ngày 29/5/2008, Quốc hội (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 15/2008/QH12 “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”.

Theo đó, hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội; chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về thành phố Hà Nội.

Sau khi hợp nhất, đến nay, địa giới hành chính và số đơn vị hành chính của Thủ đô đã ổn định, diện tích Thủ đô là 3.358,92 km2, dân số 7,7 triệu người (gấp 1,24 lần so với năm 2008) với 30 quận, huyện, thị xã (12 quận, 01 thị xã, 17 huyện) và 584 xã, phường, thị trấn.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, không gian tự nhiên và quy mô về đất đai của Thành phố lớn hơn nhiều trước đây; địa hình, địa chất đa dạng, rất thuận lợi cho quá trình đô thị hóa với quy mô lớn, hiện đại, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; các địa phương hợp nhất về Thủ đô đều là những nơi sẵn có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa - lịch sử lâu đời và làng nghề nổi tiếng trong cả nước. Đây là những tiền đề rất quan trọng và là tiềm năng, cơ hội lâu dài để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.

Tuy vậy, mở rộng địa giới hành chính cũng khiến Hà Nội gặp vô vàn khó khăn. Tỷ trọng nông nghiệp, dân số khu vực nông thôn lớn; sự chênh lệch về mức độ phát triển, khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền khá lớn. Đặc biệt, trong nhiều năm, địa giới hành chính giữa một số đơn vị của tỉnh Hà Tây và tỉnh Hòa Bình còn có vướng mắc, phức tạp, chưa thống nhất được...

Một trong những khó khăn đặc biệt với Hà Nội, đó chính là công tác cán bộ.

Phương án bố trí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được bàn bạc và thống nhất cao trong tập thể, giúp cho công tác bố trí, phân công công tác kịp thời đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; đã phân công nhiệm vụ 6 đồng chí cấp trưởng, 31 cấp phó các ban đảng Thành ủy; phân công 6 cấp trưởng, 30 cấp phó của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; phân công và bố trí 34 cấp trưởng, 196 cấp phó các sở, ban, ngành Thành phố. Tại 43 đơn vị là các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã sắp xếp, kiện toàn 447 phòng, ban; 447 trưởng phòng, 1.194 phó trưởng phòng tại các đơn vị trực thuộc.

Đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW. Sau rà soát, sắp xếp, đã ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định; toàn Thành phố giảm được 59 phòng, ban; với 39 cấp trưởng, 143 cấp phó phòng, ban trực thuộc các sở, ngành Thành phố.

Cùng với đó, giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 BQL dự án, 02 quỹ, với 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các đơn vị trên; toàn Thành phố đã tinh giản được được 1.549 biên chế. Hà Nội được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, với cách làm bài bản, sáng tạo, khoa học, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Các khâu cơ bản của công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Trong đó, đối với công tác tuyển chọn, bố trí, phân công, phân cấp quản lý cán bộ, Thành ủy đã thực hiện tốt việc tuyển chọn đội ngũ cán bộ có cạnh tranh, thông qua các kỳ thi tuyển công chức khách quan, rộng rãi, mở rộng đối tượng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và cán bộ ở các lĩnh vực hoạt động vào bộ máy hành chính Nhà nước. Các cấp ủy đã ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, giao rõ thẩm quyền và trách nhiệm để các cấp, các ngành, địa phương thực hiện đảm bảo việc tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, quản lý, bố trí sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ theo phân cấp.

Với công tác đánh giá cán bộ, kết quả đánh giá phản ánh sát với kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ; nhất là sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), công tác đánh giá cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng, chặt chẽ, khoa học và cầu thị, có nhiều điểm nổi bật; có tác dụng tích cực trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Thành ủy đã ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; triển khai thực hiện từ 01/7/2018.

Với công tác quy hoạch cán bộ, Thành ủy đã chỉ đạo hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Trong 10 năm, Thành phố đã đào tạo được 3.597 cán bộ tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, 19.824 cán bộ tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị; 34 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, 185 cán bộ tốt nghiệp thạc sỹ trong và ngoài nước; 1.243 lượt cán bộ được cử đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài. Khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Hà Nội chỉ có 80% cán bộ chủ chốt phường, thị trấn; 30-50% cán bộ, công chức xã đạt trình độ đại học. Đến hết nhiệm kỳ Đại hội XV, Thành ủy đã hoàn thành mục tiêu đặt ra 100% cán bộ, công chức phường, thị trấn và 80% cán bộ, công chức xã đạt trình độ đại học trở lên.

Đối với công tác luân chuyển cán bộ, từ sau hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính đến nay, Thành phố đã luân chuyển được 213 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; nhiều người trong diện đã chủ động đề nghị được luân chuyển. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về và thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo Kế hoạch của Thành ủy.

Với công tác bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ, trong 10 năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 1.069 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Hiện nay, Thành phố đang tích cực xây dựng kế hoạch thực hiện bài bản, đồng bộ và quyết liệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ.

Từ sau mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, trong 10 năm, Thành ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 24.039 lượt tổ chức đảng và 54.268 đảng viên, giám sát 11.280 lượt tổ chức đảng và 30.910 đảng viên. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng; Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 878 tổ chức đảng và 2.840 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đối với 58 tổ chức đảng và 1.454 đảng viên; cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 167 tổ chức đảng và 7.018 đảng viên, giải quyết 199 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng; góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết trong Đảng, làm trong sạch, vững mạnh tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố hệ thống chính trị Thành phố.

Những bài học kinh nghiệm

Tuy nhiên, Thành ủy Hà Nội cũng thừa nhận, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của bộ máy hành chính có nơi, có lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Cải cách hành chính ở một số đơn vị chuyển biến chậm. Đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ của một số cán bộ, đảng viên, công chức còn thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp; một bộ phận công chức, viên chức thiếu năng động, sáng tạo, năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu, thậm chí vi phạm quy định dẫn đến phải xử lý kỷ luật. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương, nhất là ở cơ sở chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao, kết quả công tác vận động quần chúng có nơi còn hạn chế; công tác quản lý các hội quần chúng còn nhiều khó khăn.

Một trong những bài học được Thành ủy Hà Nội rút ra sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, đó là trong công tác cán bộ phải công tâm, khách quan, lấy yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Thành phố là căn cứ thực hiện; làm tốt công tác tư tưởng, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhất là diện phải thay đổi vị trí công tác; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo, vừa lãnh đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn trúng, đúng những vấn đề cần tập trung. Tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Thành ủy Hà Nội cũng nhận thấy cần quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, mọi tư duy, quan điểm chỉ đạo, cơ chế, chính sách của Thành phố đều hướng đến mục tiêu vì lợi ích của nhân dân. Cần đặc biệt quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân khu vực mới mở rộng, rút ngắn khoảng cách phát triển, nhất là vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc