Luật Giáo dục đại học: Các trường được tự quyết định mức học phí

06:16, 21/06/2018
|

(VnMedia) - Luật Giáo dục Đại học quy định, cơ sở giáo dục đại học được quyền chủ động xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật, đảm bảo tương xứng với chất lượng đào tạo...

Trong Dự thảo Luật Giáo dục Đại học, vấn đề tài chính, tài sản được xem là một trong các nội dung cơ bản cần đổi mới, là yếu tố quan trọng của quyền tự chủ đại học.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Dự thảo Luật quy định, đối với nhà nước, ngân sách dùng để đầu tư, phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, ngành dào tạo mang tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạo giáo viên chất lượng cao; phát triển một số ngành, vùng đặc thù để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; có cơ chế phan bố nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả.

Các dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện thì Nhà nước quy định khung giá/giá cụ thể. Các dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước thì cơ sở Giáo dục Đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật, công bố công khai cho từng năm  học, khóa học cùng với thông báo tuyển sinh.

Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động được quyết định đầu tư các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; quyết định nội dung và mức chi từ các nguồn thu học phí và thu sự nghiệp, nguồn kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ…

Trong khi đó, Dự thảo Luật quy định, các trường tư thục cần để lại tối thiểu 25% chênh lệch thu chi để đầu tư phát triển trường nhưng không bắt buộc đưa vào khối tài sản chung không chia. Các trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận không được chia lãi theo thông lệ quốc tế; chênh lệch thu chi để đầu tư phát triển trường sẽ là tài sản chung hợp nhất không phân chia.

Các cơ sở giáo dục đại học được liên doanh, liên kết, thành lập doanh nghiệp… để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao, phát triển dịch vụ đào tạo; phải thực hiện kiểm toán và công khai nguồn tài chính, việc sử dụng các nguồn tài chính theo quy định của pháp luật.

Học phí đại học

Cụ thể, Điều 65 quy định về các khoản thu từ dịch vụ đào tạo như sau:

1. Các khoản thu từ dịch vụ đào tạo (giá dịch vụ đào tạo) gồm học phí, khoản thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác.

a) Học phí là khoản tiền mà người học phải trả cho cơ sở giáo dục đại học để nhận được dịch vụ đào tạo. Mức thu học phí được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục đại học;

b) Khoản thu dịch vụ tuyển sinh là khoản tiền mà người dự tuyển phải trả cho cơ sở giáo dục đại học để được tham gia xét tuyển, thi tuyển sinh;

c) Các khoản thu từ dịch vụ đào tạo khác theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định cơ chế giá dịch vụ đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập.

3. Cơ sở giáo dục đại học được quyền chủ động xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật, đảm bảo tương xứng với chất lượng đào tạo. Giá dịch vụ đào tạo phải được công bố công khai cho từng năm học, khoá học cùng với thông báo tuyển sinh.”.

“Điều 66. Quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học

1. Cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, có nghị quyết thông qua chủ trương của hội đồng trường được sử dụng nguồn tài chính như sau:

a) Quyết định các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học và các nguồn hợp pháp khác do cơ sở giáo dục đại học tự huy động;

b) Quyết định việc sử dụng vốn, tài sản và giá trị thương hiệu của nhà trường để liên kết với các tổ chức và cá nhân thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước;

c) Quyết định nội dung và mức chi từ các nguồn thu học phí và thu sự nghiệp, nguồn kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ, bao gồm cả chi tiền lương, chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo dục đại học.

2. Cơ sở giáo dục đại học có sử dụng ngân sách nhà nước được Nhà nước giao nhiệm vụ gắn với nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản.

3. Ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học tư thục phải dành ít nhất 25% để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học, cho các hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học hoặc cho các mục đích từ thiện, thực hiện trách nhiệm xã hội.

5. Giá trị tài sản tích lũy được trong quá trình hoạt động của cơ sở giáo dục đại học tư thục và giá trị của các tài sản được tài trợ, ủng hộ, hiến tặng cho cơ sở giáo dục đại học tư thục là tài sản chung không chia, được quản lý theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển.

6. Việc rút vốn và chuyển nhượng vốn đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sự ổn định và phát triển của cơ sở giáo dục đại học.

7. Chính phủ quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học, về tài chính của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài trong hoạt động giáo dục.

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học.”

Dự thảo Luật Giáo dục đại học đang được đưa ra lấy ý kiến người dân, các đại biểu Quốc hội,  các nhà chuyên môn và dự kiến sẽ được thông qua trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 2018 tới đây.

Xuân Hưng

 


Ý kiến bạn đọc