Hà Nội: Cán bộ chủ chốt cấp phường, xã phải có trình độ đại học

18:40, 14/06/2016
|

(VnMedia) - 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học là một trong những chỉ tiêu nằm trong nội dung 6 Chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVI vừa được công bố hôm nay (14/6)…

phường
Ảnh minh họa

Thành ủy Hà Nội vừa chính thức công bố nội dung 6 Chương trình công tác lớn của Thành uỷ khoá XVI để các cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố triển khai, thực hiện, đảm bảo các mục tiêu quan trọng mà Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố đề ra.

Cụ thể, Chương trình số 01 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Mục tiêu của Chương trình này là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Thành phố; xây dựng hệ thống chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh; trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời kỳ mới.

Chỉ tiêu đề ra của chương trình 01 là hằng năm có trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp trên 12.000 đảng viên mới; cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý 100% đạt trình độ chuyên môn đại học, trong đó 40% đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; 100% đạt trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị; cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn 100% đạt trình độ chuyên môn đại học, 100% đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; cán bộ diện Ban Thường vụ các cấp uỷ quản lý đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ 10% trở lên, cán bộ nữ 15% trở lên; đến năm 2020, tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức Thành phố được giao năm 2015.

Chương trình 02 “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020” có mục tiêu nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5-4%/ năm trở lên; giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế đạt 250 triệu đồng/ha trở lên, chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 25% lên 35% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của Thành phố.

Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và thu nhập. Phấn đấu đến năm 2020, Thành phố có trên 80% trở lên số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng thêm 110 - 130 xã so với năm 2015), có 10 huyện, thị xã trở lên đạt nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực nông thôn được đầu tư đồng bộ, đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nông dân. Hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh, trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo.

Về nâng cao đời sống nông dân, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 49 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1,5% (theo tiêu chí mới); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70-75%; tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên.

Chương trình số 04 là “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”. Chương trình nhằm xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn. Đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao của Thủ đô. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chương trình 05 “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 – 2020”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước trên địa bàn. Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh, trật tự. Củng cố, tăng cường tiềm lực quân sự và quốc phòng địa phương. Phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân; xây dựng nền quốc phòng - an ninh theo hướng toàn dân, toàn diện, vững mạnh để đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu, hành động chống đối, phá hoại của các thế lực thù địch. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý các tình huống khẩn cấp; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống cháy nổ; hạn chế thấp nhất hậu quả thiệt hại về người và tài sản. Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Chương trình 07 “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” có nội dung nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình 07 cũng có mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thủ đô, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức của các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, trình độ, công minh, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí và các hành vi cản trở, trù dập người chống tham nhũng, tiêu cực, giữ kỷ cương, kỷ luật của Đảng và của Nhà nước; Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là cơ quan thường trực, tham mưu cho cấp ủy để thực hiện tốt việc ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Chương trình 08 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020”.

Mục tiêu Chương trình 08 đặt ra là xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành quản lý trên địa bàn, tạo thuận lợi tối đa phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trọng tâm cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tổ chức bộ máy các cơ quan được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  


Ý kiến bạn đọc