Hà Nội tiên phong thực hiện mô hình phát triển kinh tế thị trường

14:28, 22/01/2016
|

Sáng 22/1, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội làm việc tại Hội trường thảo luận về các văn kiện.

Trong buổi sáng, đã có 11 tham luận của các đại biểu tập trung đánh giá, khẳng định những thành tựu nổi bật của các bộ, ngành, địa phương qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước. Từ thực tiễn trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành tại địa phương, đơn vị, các đại biểu đã chia sẻ những bài học và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tham luận sáng 22/1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tham luận sáng 22/1

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội tham luận về vấn đề "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng".

Với vị thế là Thủ đô - trái tim của cả nước, có truyền thống ngàn năm văn hiến, Hà Nội được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tập trung đầu tư về mọi mặt để phát triển thành trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Vì vậy, Hà Nội có trách nhiệm cao trong việc chủ động nhận thức, tiên phong thực hiện, vận dụng sáng tạo, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát huy các tiềm năng thế mạnh, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô.

Trong suốt 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Trung ương Đảng, qua 6 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ, thành phố Hà Nội ngày càng hoàn thiện nhận thức và tư duy đổi mới về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện đặc thù của Thủ đô. Trong đó, Đảng bộ Hà Nội xác định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa phải tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Phát triển kinh tế phải dựa trên các thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành kinh tế thị trường để giải phóng sức sản xuất, phát huy mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; nhưng đồng thời phải đi đôi với phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; hội nhập quốc tế phải gắn liền với độc lập dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng an ninh, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tham luận tại Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đánh giá phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn và quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua các kỳ Đại hội, từ Đại hội VI đến Đại hội XI, quan điểm của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển, ngày càng hoàn thiện. Để kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đi vào cuộc sống, vấn đề mấu chốt là phải hoàn thiện thể chế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và chịu tác động sâu sắc, nhiều chiều đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Để phát triển thành công kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc hoàn thiện thể chế là điều kiện tiên quyết, hết sức quan trọng, trong đó cần rà soát lại mô hình tổng quát phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta cho phù hợp với yêu cầu hội nhập sâu rộng của đất nước trong thời gian tới.

Trong quá trình rà soát, cần xác định những đặc trưng mang tính phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại để tham chiếu, vận dụng trong quản lý, điều hành nền kinh tế nước ta; rà soát và có lộ trình điều chỉnh, bổ sung các chính sách, pháp luật và văn bản hướng dẫn có liên quan về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là về chế độ sở hữu, phân phối và lưu thông hàng hóa; bên cạnh việc vận dụng thống nhất, đồng bộ và hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong cả nước, cần tính đến các đặc thù của từng vùng, từng địa phương.

Chiều nay 22/1, Đại hội làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận về các văn kiện Đại hội.


Ý kiến bạn đọc