Từ 1/1/2016, mỗi Bộ không có quá 6 Thứ trưởng

17:57, 30/12/2015
|

Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) quy định số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao không quá 6.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ ngày 1/1/2016, các Luật: Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Tổ chức Chính quyền địa phương, Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực.

Với 7 chương, 50 điều, Luật tổ chức Chính phủ, điểm đáng lưu ý là luật quy định số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6.

Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định

Luật cũng bổ sung các nội dung liên quan nguyên tắc “đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu”; “cơ quan cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan cấp trên” để làm rõ tính đặc thù trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trong luật cũng quy định rõ số lượng cấp phó của người đừng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3 người; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4 người.

Luật Tổ chức Chính phủ quy định Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.


Ý kiến bạn đọc