Học tập Bác từ ý chí tự lực tự cường và khát vọng mạnh mẽ

0
0

- Bài học về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được chi bộ Trung tâm giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP vận dụng trong thực tiễn quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trong cuốn Đường Kách mệnh bất hủ được viết vào năm 1927, Nguyễn Ái Quốc có viết “Cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Đi theo con đường cách mạng, dưới dự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn thử thách, lập nên những kỳ tích chấn động năm châu, vang dội địa cầu. Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến cách mạng thành công, đưa đất nước phát triển như hiện nay chính dựa trên ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Đảng, của Bác Hồ, của toàn dân tộc. Đây cũng là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt, cũng là phẩm chất cao quý của chủ tịch Hồ Chí Minh:

Học tập Bác từ ý chí tự lực tự cường và khát vọng mạnh mẽ

Ý chí là khả năng tự xác định mục đích cho hành động và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để đạt cho được mục đích đó. Ý chí giúp chúng ta phát huy được sức mạnh bên trong mỗi cá nhân, là một trong những yếu tố để dẫn đến thành công trong cuộc sống nên ông cha ta mới khuyên: “Có chí thì nên” rất sâu sắc và ý nghĩa dành cho mỗi người.

Khát vọng là những mong muốn những điều lớn lao, tốt đẹp với một sức thôi thúc mạnh mẽ từ bên trong để đạt được những mong muốn ấy.

Ý chí của một dân tộc dựa trên sự thống nhất về tư tưởng, về lợi ích chung, tạo thành sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc trong cuộc chiến tranh giành độc lập và bảo vệ nền độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Cũng như ý chí, khát vọng có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, gắn với mục đích sống, nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao trong họ. Khát vọng chung của nhiều cá nhân trong xã hội tạo thành khát vọng xã hội, khát vọng xã hội có tác dụng lôi cuốn mọi cá nhân, vượt qua những chần chừ, dao động, tính toán thiệt hơn, để tham gia thực hiện thành công khát vọng chung của xã hội. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, sự hình thành và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc phụ thuộc trước hết vào ý chí và khát vọng sống, tồn tại và phát triển của cộng đồng dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Nếu "tự lực" có nghĩa là dựa vào sức mình để sống và làm việc, không trông chờ, ỷ lại vào người khác thì "tự cường" có nghĩa là tự làm cho mình mạnh lên. Tự lực, tự cường là những phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người, mỗi dân tộc vì trong đó chứa đựng lòng tự trọng, ý chí vươn lên và khát vọng khẳng định bản thân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường và nổi bật trong tư tưởng đặc sắc đó của Người là một số nội dung chính sau đây:

Không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế:

Nguyễn Ái Quốc cho rằng, cách mạng ở các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc việc cách mạng ở chính quốc có thắng lợi hay không. Nguyễn Ái Quốc nêu rõ quyết tâm, ý chí, phương pháp cách mạng, thể hiện sâu sắc quan điểm tự lực, tự cường trong đấu tranh cách mạng: “Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”- Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB CTQG

Nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng:

Hồ Chí Minh đề cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, trong thư kêu gọi đồng bào cả nước tổng khởi nghĩa vào 16/8/1945 tại Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào, Tuyên Quang, người viết “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” vì “Muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã” nhưng cũng phải củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình thế giới.

Chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng:

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, để làm cách mạng điều kiện trước hết phải có đảng lãnh đạo. Đảng muốn bền vững thì phải có cương lĩnh, có chủ nghĩa làm cốt lõi, và mọi người trong đảng ai cũng hiểu và đi theo chủ nghĩa ấy.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo chỉ có 282 chữ, được Hội nghị thành lập Đảng thông qua vào tháng 2/1930 đã đưa ra mục tiêu: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”. Mục tiêu này hiện thực hóa bằng các mốc dấu ấn lịch sử quan trọng:

Năm 1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng lên tầu ra đi tìm đường cứu nước

Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc bước chân qua cột mốc 108 ở Hà Quảng, Cao Bằng trở về nước lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa kết thúc 80 năm thuộc địa thực dân và chấm dứt hàng ngàn năm phong kiến

Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân:

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân là phạm trù cao quý nhất. Người nói: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Người khẳng định, dân khí mạnh thì binh lính nào, súng ống nào cũng không địch nổi. "Nếu lãnh đạo khéo thì việc gì khó khăn mấy và to lớn mấy, nhân dân cũng làm được". – Hồ Chí Minh, toàn tập

Quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc:

Ngay sau khi nền độc lập ra đời, đất nước ta đã phải chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến, trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…Việt Nam độc lập và thống nhất muôn nǎm!"

Tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tháng 5/1965, khi tròn 75 tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động viết bản Di chúc, để lại những lời dặn tâm huyết nhất cho Đảng và nhân dân ta. Về khát vọng phát triển của dân tộc, Người viết: “…Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!” và đến ngày thắng lợi, chúng ta sẽ xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Cụ thể về nội dụng khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:

Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài: Tư tưởng của Người đã được nhấn mạnh tại Đại hội II của Đảng năm 1951: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phú cường. Người nhắc nhở nhiều lần: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Việc nâng cao dân trí cũng được chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh. “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí”.

Thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân: Khi các nhà báo nước ngoài hỏi về lý do và ý định khi Bác Hồ nhận nhiệm vụ chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1946, Bác đã trả lời:"Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Câu trả lời giản dị, dễ hiểu nhưng hàm chứa triết lý sâu sắc nhân sinh. Ham muốn tột bậc nghĩa là cao nhất giành cho dân, cho nước chứ không phải cho cá nhân Bác, đó cũng là lý tưởng, lẽ sống của người và cả đời người luôn luôn hành động theo hệ giá trị đó. Ham muốn đó cũng chính là khát vọng của nhân dân ta, do đó, nhân dân ta đã vững tin đi theo Đảng, theo Bác để chiến đấu dành độc lập và cùng dựng xây đất nước.

Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân:

Hiện thực khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải xây dựng chế độ chính trị dân chủ, tiến bộ, thật sự vì dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội văn minh, tiến bộ với những giá trị đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, phải xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực hiện với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

Ngay trong phiên họp đầu tiên của Ủy ban ngày 10/1/1946, Hồ Chí Minh phát biểu mong muốn mọi người đem tài năng tri thức lo bồi bổ về mặt kinh tế và xã hội. Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân có học hành.

Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài: Vấn đề nội lực dân tộc là một điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người chỉ rõ “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Hồ Chí Minh cho rằng, việc mở cửa, hợp tác quốc tế không chỉ nhằm mục đích nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mà thông qua đó thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo ra những điều kiện phát huy tiềm năng của đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác: Theo Hồ Chí Minh, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có cách làm, bước đi và biện pháp thích hợp. “Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác... ta có thể đi con đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Chúng ta dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta.

Chi bộ Trung tâm Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP với việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước".

Đối với một doanh nghiệp, một tổ chức cũng vậy, sự hình thành và phát triển của một tổ chức phụ thuộc vào việc xác định tầm nhìn, mục tiêu đúng đắn và ý chí, khát vọng của toàn bộ tổ chức để thực thi mục tiêu đó. Trong quá trình lãnh đạo công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi ủy và chi bộ Trung tâm giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP luôn luôn tiên phong và không ngừng học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó bài học về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc được vận dụng trong thực tiễn quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Xác định rõ mục tiêu, hiện thực hóa khát vọng

Kể từ khi thành lập vào năm 2018, theo định hướng của Đảng ủy tập đoàn, Đảng ủy và ban lãnh đạo VNPT IT đã xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của Công ty VNPT IT đầy hoài bão, thách thức nhưng cũng rất cụ thể. Công ty VNPT IT ra đời để hiện thực hóa chiến lược VNPT 4.0 của Tập đoàn VNPT, tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi nền kinh tế số của Việt Nam, cung cấp giải pháp xây dựng Chính quyền số cũng như là nền kinh tế số. Với tầm nhìn đầy khát vọng, sứ mệnh cao cả, để hiện thực hóa mục tiêu của mình, cũng trong năm 2018, VNPT IT thành lập Trung tâm giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP để thực hiện các mục tiêu (1) chuyển đổi số Tập đoàn VNPT để VNPT trở thành nhà khai thác số, (2) tiến tới chuyển đổi số cho các doanh nghiệp khác.

Học tập theo tư tưởng về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu được vai trò và sứ mệnh và nhiệm vụ lớn lao của mình, thực hiện theo định hướng của Đảng ủy công ty VNPT IT, Chi ủy và ban lãnh đạo Trung tâm giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP đã xác lập cho mình các mục tiêu, nhiệm vụ then chốt nhất quán và đầy thách thức cho trung tâm ERP:

(1) Chuyển đổi số: Chuyển đổi số Tập đoàn VNPT để VNPT trở thành nhà khai thác số; Chuyển đổi số các doanh nghiệp SOE; Xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số các doanh nghiệp SME

(2) Nâng cao chất lượng sản phẩm

(3) Hợp lực: nhằm sử dụng tốt được nguồn lực chung và nâng cao năng suất lao động

(4) Nâng cao trải nghiệp khách hàng

Đây là các nhiệm vụ to lớn và quan trọng của Chi bộ và toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ trung tâm giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP. Các mục tiêu này đều được truyền thông đến các đảng viên, cán bộ Trung tâm ERP và tiếp tục được chia thành các mục tiêu và kết quả nhỏ hơn ở các cấp khác nhau để xây dựng kế hoạch và được đánh giá, đo lường các kết quả thực hiện nên đã mang lại các kết quả theo giai đoạn quan trọng được các cấp đảng ủy Tập đoàn, Công ty đánh giá cao trong giai đoạn vừa qua như:

Hợp nhất hệ thống ĐHSXKD ba vùng;

Chuyển mạng 11 số về 10 số; Chuyển mạng giữ số thành công;

Hoàn thành chuyển đổi số lĩnh vực tài chính kế toán Tập đoàn VNPT theo mô hình tập trung một cấp;

Chuyển đổi số lĩnh vực HRM, quản lý tài sản cho tập đoàn VNPT;

Hoàn thành chuyển đổi số lĩnh vực đầu tư cho Tổng công ty bưu điện Việt Nam Vnpost là doanh nghiệp SOE;

Thắng thầu dự án chuyển đổi số mô hình kế toán hợp nhất tập đoàn TKV;

Hoàn thành xây dựng và triển khai cho khách hàng theo mô hình SAAS các hệ thống thông tin quản lý tòa nhà BMIS, hệ thống kế toán doanh nghiệp VNPT ASME ...nằm trong hệ sinh thái SME;

Về công tác nâng cao chất lượng: các sản phẩm đều được kiểm thử, kiểm định theo quy trình, quy định. Xử lý SLA đạt yêu cầu...

ERP là đơn vị tiên phong tổ chức mô hình tổ chức mới với đội ngũ Core, Resource Pool đảm bảo mục tiêu chuyên môn hóa nâng cao năng suất, chất lượng cũng như hợp lực hay chia sẻ nguồn lực dễ dàng

Các ứng dụng được chú trọng hơn nhiều về trải nghiệm khách hàng. Các kênh hỗ trợ, tiếp nhận phản hồi, điểm chạm khách hàng được thiết lập tập trung và theo line sản phẩm

Tự lực nghiên cứu, không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ

Toàn bộ các nền tảng công nghệ lõi để phát triển phần mềm đều do cán bộ công nhân viên trực thuộc chi bộ Trung tâm giải pháp quản trị doanh nghiệp tự lực nghiên cứu phát triển hoặc tiếp nhận và hoàn toàn làm chủ công nghệ từ đơn vị bạn, đối tác. Đây là các kết quả ban đầu quan trọng trong hành trình tiến tới hoàn thành các mục tiêu đã được thiết lập ban đầu.

Trung tâm ERP là đơn vị công nghệ, trong thời đại hiện nay công nghệ trên thế giới thay đổi rất nhanh, muốn theo kịp thế giới phải làm ngay, làm nhanh, làm nhỏ trước, từ đó đúc kết lại kinh nghiệm và tổ chức lại hệ thống chuyên nghiệp để làm các dự án lớn hơn, chuyên nghiệp hơn. Ở trung tâm ERP, việc học trong công việc, học qua trải nghiệm như traing on job, training on project được diễn ra thường xuyên, hàng ngày. Các cải tiến quy trình, hướng dẫn được phân tích trên historical data. Người trước đào tạo cho người sau qua công việc dự án. Qua triển khai dự án, công việc các sáng kiến, đề tài được khuyến khích đề xuất và áp dụng từ thử nghiệm, đánh giá hiệu quả đến triển khai đại trà.

Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra trên mọi mặt của cuộc sống, Công ty VNPT IT nói chung và Trung tâm ERP nói riêng đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc chuyển đổi số này của Tập đoàn VNPT. Hiểu một cách đơn giản chuyển đổi số là chuyển đổi cách làm cũ sang cách làm mới tốt hơn, nhưng nhiều khi bí quyết mở con đường mới lại ở ngay các bài học cũ, chỉ cần chúng ta biết trân trọng và tiếp cận nó một cách khoa học và luôn nhớ lời dạy của Bác “Học tập trong việc làm hàng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ”, "Lấy tự học làm cốt" và phải học tập suốt đời.

Phạm Thế Hưng

Chi Ủy Trung tâm giải pháp quản trị doanh nghiệp

Bài viết đã đạt giải B Giải Búa liềm vàng của Đảng ủy Công ty VNPT-IT năm 2021.

Giải Búa liềm vàng của Đảng ủy Công ty VNPT-IT diễn ra từ ngày 09/7/2021 – 15/8/2021 với 40 tác phẩm dự thi từ 09 tổ chức đảng trực thuộc. Các bài viết đã phản ánh kết quả toàn diện trên các mặt công tác của Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng tại đơn vị, đặc biệt đối với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Cuộc thi cũng góp phần động viên CBCNV, đảng viên tham gia tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng các cấp.

 


Ý kiến bạn đọc


Những hình ảnh thân thương, bình dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VnMedia) - VnMedia xin trân trọng gửi đến quý độc giả những hình ảnh vô cùng thân thương, bình dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

(VnMedia) - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

VinaPhone hỗ trợ khách hàng nâng cấp điện thoại 4G miễn phí

(VnMedia) - Thực hiện chủ trương tắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 9/2024 tới đây, VinaPhone triển khai loạt ưu đãi khách hàng nâng cấp lên điện thoại 4G miễn phí và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác để duy trì liên lạc mà không phải lo lắng về chi phí.

Giá vàng giảm sâu phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (20/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục có thêm một đi xuống. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cảnh báo rủi ro an toàn thông tin liên quan đến sản phẩm của CrowdStrike

(VnMedia) - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa phát đi cảnh báo cùng hướng dẫn các đơn vị tại Việt Nam 4 bước để khắc phục lỗi ‘màn hình xanh’ xảy ra với máy tính bị ảnh hưởng từ rủi ro an toàn thông tin liên quan đến sản phẩm của CrowdStrike.