Năm 2025, Lạng Sơn sẽ phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G

0
0

 - Đây là một trong số những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Lạng Sơn.

Về quan điểm chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết xác định 03 quan điểm,

Thứ nhất, chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chuyển đổi số.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thứ hai, chuyển đổi số với tầm nhìn dài hạn là xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành tỉnh có bước đi nhanh, sớm thực hiện chuyển đổi số tổng thể, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chuyển đổi nhận thức của cộng đồng, tư duy và ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong công tác chuyển đổi số; nắm bắt kịp thời và tận dụng có hiệu quả cơ hội do chuyển đổi số mang lại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy thể chế và công nghệ là động lực, phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá, đảm bảo an toàn, an ninh mạng là then chốt.

Thứ ba, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng cuộc sống người dân; đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Năm 2025: chính quyền số Lạng Sơn sẽ đạt 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4

Với ba quan điểm nêu trên, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Nghị quyết xác định cho phát triển chính quyền số đạt 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp cần.

100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

100% các cơ quan, đơn vị thực hiện số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, tư pháp… tạo nền tảng phát triển chính quyền số của tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước có ít nhất một Trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức trong môi trường làm việc…

Với phát triển kinh tế số, phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP của tỉnh. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%. Tỷ lệ hộ gia đình, người dân có cửa hàng số cho người mua và người bán giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử đạt trên 50%.

Về phát triển xã hội số, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử, ví điện tử trên 50%; 100% người dân và doanh nghiệp được Trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

100% các trường học sử dụng nền tảng số trong công tác giảng dạy và hoạt động quản lý. 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện kết nối với bệnh viện tuyến trên phục vụ khám chữa bệnh qua nền tảng công nghệ số. Tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số đạt 100%. Lạng Sơn thuộc nhóm hạng A, nhóm dẫn đầu quốc gia về an toàn, an ninh mạng.

Phát triển cửa khẩu số đặt mục tiêu 100% các phương tiện vận tải, doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa được cung cấp dịch vụ số trên một nền tảng cửa khẩu số; 100% các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng một nền tảng cửa khẩu số trong quản lý số lượng người, phương tiện, hàng hóa luân chuyển qua cửa khẩu; 100% các hoạt động kiểm tra, giám sát của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan sử dụng một nền tảng cửa khẩu số; Nền tảng cửa khẩu số phải ứng dụng các công nghệ số hiện đại như điện toán đám mây (Cloud), dữ liệu lớn (Bigdata), trí tuệ nhân tạo (AI).

Năm 2030: Lạng Sơn phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Nghị quyết xác định với phát triển chính quyền số, 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc bí mật nhà nước);  Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Phát triển kinh tế số, đến năm 2030 phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; Năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 8%;  Tỷ lệ hộ gia đình, người dân có cửa hàng số trên nền tảng thương mại điện tử trên 80%.

Phát triển xã hội số đặt mục tiêu đến năm 2030, Lạng Sơn phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử, ví điện tử trên 80%; Lạng Sơn thuộc nhóm hạng A, nhóm dẫn đầu quốc gia về an toàn, an ninh mạng.

Phát triển cửa khẩu số, năm 2030 tiếp tục duy trì, phát triển cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn thành cửa khẩu số thông minh…

Được biết, trong những năm qua chuyển đổi số đã diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tác động toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chuyển đổi số là xu hướng phát triển mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, các ngành, các địa phương, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin của Lạng Sơn ngày càng phát triển, toàn tỉnh có 2.818 trạm BTS phát sóng di động 2G/3G/4G, 100% xã, phường, thị trấn có cáp quang đến và cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng.

Các phần mềm dùng chung như: Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai đồng bộ và liên thông 4 cấp gắn với sử dụng hộp thư điện tử công vụ và chữ ký số chuyên dùng. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được triển khai đồng bộ và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (với 1.030 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Cổng/trang thông tin điện tử triển khai đến hầu hết các cơ quan, đơn vị. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai đồng bộ, liên thông đến cấp xã; cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang từng bước được triển khai, nâng cấp. Chỉ số xếp hạng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT-Index) liên tục tăng qua các năm, năm 2020 xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số ICT-Index các cơ quan Đảng Lạng Sơn năm 2020 xếp thứ 10/63 tỉnh uỷ, thành uỷ.

Phạm Lê


Ý kiến bạn đọc


Bộ GD&ĐT thông tin lịch triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

(VnMedia) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản đề nghị các Sở GDĐT hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học. Cụ thể, Bộ GD&ĐT phân chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các tỉnh/thành phố.

Bắc Bộ mưa to hai ngày cuối tuần

(VnMedia) - Dự báo, hai ngày 20 và 21/8, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Từ chiều tối ngày 20/8 đến ngày 21/8, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to...

iPhone 14 series sắp ra mắt, iPhone 13 series vẫn hút người dùng?

(VnMedia) - Các con số thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics vào tháng 6 vừa qua cho thấy, các mẫu iPhone 13 thống trị thị trường điện thoại Mỹ về doanh số bán hàng, mặc dù chỉ còn chưa đầy một tháng Apple sẽ phát hành iPhone 14 series.

Đầu tư qua sàn giao dịch trên mạng, người phụ nữ bị lừa gần 6 tỷ đồng

(VnMedia) - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị P.T.T về việc bị đối tượng có tên Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5.732.000.000 đồng dưới hình thức đầu tư vào sàn giao dịch Kucoin.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Năm 2025 chúng ta sẽ có bản đồ giá đất đai

(VnMedia)- Năm 2025, chúng ta sẽ có cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có bản đồ về giá đất đai. Khi hoàn thành xong việc đo đạc, các thửa đất đều thể hiện trên bản đồ địa chính, gắn với giá đất thu thập hàng ngày.