Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TT&TT: Bộ TT&TT sẽ tập trung nguồn lực để triển khai có hiệu quả!

15:38, 11/09/2019
|

 - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử được chuyển giao từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ hội quan trọng để khẳng định vị thế, vai trò, uy tín quan trọng của ngành TT&TT trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Bộ TT&TT sẽ không được làm kém hơn mà phải thúc đẩy đi nhanh hơn…

Theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm vụ thường trực Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử được chuyển từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm.

Cũng theo kết luận của Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ thường trực hiệu quả, không làm gián đoạn tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương bàn giao nhiệm vụ bao gồm cả kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Trên cơ sở Quyết định sửa đổi Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử sửa đổi Quyết định số 336/QĐ-UBQGCPĐT ngày 28/8/2018 ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử bảo đảm tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng Chính phủ điện tử theo đúng quy định của pháp luật và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia trong tháng 9 năm 2019.

Kết luận của Thủ tướng cũng nêu rõ: Chuyển nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian trình trong năm 2019.

Chuyển nhiệm vụ phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến trên thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm bảo đảm nền tảng kết nối an toàn tuyệt đối cho các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chuyển nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ, tích hợp với Hệ tri thức Việt số hóa từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm; Chuyển nhiệm vụ định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ và Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả, chất lượng (KPI) thực thi nhiệm vụ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm. Việc báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ bắt đầu từ tháng 9 năm 2019.

Trước những chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại Hội nghị Giao ban Quản lý nhà nước Quý III/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, theo tinh thần này, Bộ TT&TT sẽ đề nghị một số tỉnh (hiện còn 6 tỉnh) sẽ bàn giao Tổ xây dựng Chính phủ điện tử từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở TT&TT để thống nhất trên toàn quốc nhằm triển khai có hiệu quả.

Tới đây, các Sở TT&TT sẽ nhiều việc hơn, nhưng đây là cơ hội quan trọng để khẳng định vị thế, vai trò, uy tín quan trọng của ngành TT&TT trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu khi Tổ công tác giúp Ủy ban về Bộ TT&TT là cơ quan thường trực xây dựng Chính phủ điện tử do vậy Bộ TT&TT không được làm kém hơn mà phải thúc đẩy đi nhanh hơn và các đơn vị có liên quan khi được giao nhiệm vụ cần tập trung nguồn lực để triển khai có hiệu quả.

Phạm Lê