Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng của Đoàn thanh niên Tổng công ty VNPT VinaPhone

0
0

 - Xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là vô cùng quan trọng và cần thiết, ngay sau khi tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, những ngày đầu thành lập Đoàn Tổng công Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone, BCH Đoàn Tổng công ty luôn xác định công tác phát triển Đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, chính vì vậy mà số Đảng viên trong Đoàn Tổng công ty liên tục phát triển.

Từ đầu năm 2020, BCH Đoàn Tổng công ty VNPT VinaPhone đã có kế hoạch sớm về công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng, như rà soát về độ tuổi, thẩm tra về năng lực, phẩm chất từ đó giao nhiệm vụ để thử thách, đánh giá. Có như vậy công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên Tổng công ty mới có hiệu quả.

Tuy nhiên, việc phát triển Đảng trong đoàn viên còn chưa được như mong muốn. Trong thời gian qua chưa kết nạp được nhiều đoàn viên, nguyên nhân có nhiều, nhưng tựu chung lại có thể nhận thấy, Trong thời gian qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty VNPT Vinaphone chưa đủ thời gian để nhìn nhận và tạo cho đoàn viên có cơ hội thể hiện khả năng, năng lực của mình. Vì vậy, Đoàn Tổng công ty  chưa phát hiện được những đồng chí đoàn viên xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thiết nghĩ, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty sẽ chú trọng hơn tới mặt này.

Ngoài ra, bên cạnh các nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn cấp trên giao phó. Đoàn Tổng công ty cũng sẽ tích cực tạo thêm nhiều sân chơi hơn nữa cho các đồng chí đoàn viên trong Tổng công ty tham gia, thể hiện vai trò năng động sáng tạo của mình trong thời đại mới.

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. Để phát huy vai trò của Đoàn trong công tác xây dựng đảng hiện nay, theo chúng tôi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đoàn cần chăm lo xây dựng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, nơi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, dẫn dắt thanh niên vượt qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với thanh niên. Để thực hiện được nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm này đòi hỏi tổ chức đoàn phải không ngừng đổi mới, tạo bước đột phá về công tác tổ chức - cán bộ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các chương trình hoạt động của Đoàn một mặt phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, mặt khác cần quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Có như vậy, Đoàn mới tạo ra môi trường thu hút các bạn trẻ, từ đó tập hợp, giáo dục thanh niên, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” để thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, đóng góp tài năng, sức trẻ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Hai là, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải góp phần tích cực vào xây dựng sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức của thanh niên về Đảng, đó là: “xung kích đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, trước hết là bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh chống lại những luận điểm xuyên tạc, chống phá Đảng của các thế lực thù địch. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, các cấp bộ đoàn cần thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến, làm cho cuộc vận động này trở thành hành động cách mạng sinh động, thường xuyên trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập, lao động hằng ngày. Đoàn cần mềm hóa phương thức giáo dục theo hướng đa dạng về hình thức, đổi mới về nội dung. Ví như tổ chức các hội thi tìm hiểu, hùng biện theo các chủ đề tư tưởng, thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống; hành quân về nguồn, hành trình làm theo lời Bác; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, hội thảo... Biên soạn các bài học lý luận chính trị cơ bản phù hợp với từng đối tượng đoàn viên theo dạng tài liệu hỏi đáp, kết hợp giảng lý thuyết với minh họa hình ảnh, thảo luận, trao đổi, phản biện nhóm. Chú trọng đến các đối tượng thanh niên đặc thù, tránh tình trạng để các đối tượng cần được giáo dục nhưng lại không được tiếp cận các nội dung, loại hình giáo dục của Đoàn.

Ba là, các cấp bộ đoàn chủ động, tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”..., cần tạo động lực cho cán bộ đoàn rèn luyện, cống hiến; tạo môi trường cho thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên. Đoàn trực tiếp tham gia công tác phát triển đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú, giáo dục và rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng về tổ chức. Đây là nguồn lực to lớn, hùng hậu, có chất lượng vừa làm cho tổ chức đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Tổ chức đoàn cần chủ động và làm tốt hơn công tác chuẩn bị và giới thiệu cán bộ trẻ cho Đảng. Muốn vậy, Đoàn phải coi trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn. Mấu chốt để giải quyết vấn đề này là tổ chức đoàn phải tích cực, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế cán bộ đoàn, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn. Trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, các cấp bộ đoàn cần thực hiện đúng quy trình, coi trọng chất lượng chính trị để nâng cao tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp. Tổ chức đoàn các cấp cần xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng, chú trọng đoàn viên, thanh niên là sinh viên, công nhân, thanh niên sản xuất giỏi, thanh niên dân tộc thiểu số. Các cấp bộ đoàn cần có kế hoạch tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp mới đối với chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bốn là, các cấp bộ đoàn tiếp tục tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, trước mắt là thực hiện tốt Luật Thanh niên.

Cùng với đó là tiến hành Chiến lược phát triển thanh niên trong thời kỳ mới, tham gia góp ý, xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, chú trọng vai trò phản biện, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đoàn thanh niên cần cụ thể hóa và có cơ chế để thực hiện việc phản biện, giám sát của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên. Chăm lo phát triển các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền tại các địa phương. Động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn phải nâng cao năng lực nhận thức, hiểu biết của mình về Đảng, về các mặt đời sống xã hội, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, quá trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 Thu Hoài


Ý kiến bạn đọc


Bắc Bộ hôm nay 24 độ C, không khí cực kỳ ô nhiễm

(VnMedia) - Hôm nay (23/1), Bắc Bộ được dự báo nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất đạt tới 24 độ C.

Buôn lậu ngày càng tinh vi, hàng Trung Quốc dễ dàng 'hô biến' thành hàng Việt 

(VnMedia) - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, cuối năm, tình hình buôn lậu có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng phục vụ tiêu dùng. Nhiều sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc nhưng đã được ‘hô biến’ thành hàng “Made in Vietnam”.

Bản tin thời tiết đặc biệt phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc

(VnMedia) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản Dự báo thời tiết đặc biệt để dự báo xu thế thời tiết trong thời gian từ ngày 25/01 đến 02/02/2021 (thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII) trên phạm vi toàn quốc...

Bộ Công an cảnh báo hoạt động tấn công mạng vào dịp tổ chức Đại hội Đảng

(VnMedia) - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) ghi nhận dấu hiệu gia tăng đột biến về tần suất, quy mô, số lượng các đợt tấn công mạng nhằm vào Việt Nam, nhất là các cơ quan trọng yếu...

Hôm nay, 22/1, ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

(VnMedia) - Ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam- PVN) cùng Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm bị đưa ra xét xử trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ.