Đảng bộ VNPT trong chiến lược chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu

0
0

 - Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT xác định mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh là yếu tố mang tính quyết định nhằm phát huy sức mạnh đột phá, phát triển Tập đoàn ngày một lớn mạnh, gia tăng sức cạnh tranh và hiệu quả quản trị, từ đó nâng tầm vị thế trụ cột và dẫn dắt của Tập đoàn trong hành trình Chuyển đổi số quốc gia.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được biết tới là một doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực Viễn thông và CNTT tại Việt Nam. Theo công bố mới nhất của Brand Finance  năm 2020 VNPT là thương hiệu có giá trị thương hiệu tăng ấn tượng nhất với tốc độ 42% và đạt con số 2,4 tỷ USD  từ vị trí  72 năm 2019  lên vị trí 55 (tăng 17 bậc). Để có kết quả đó cho thấy vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy tập đoàn đóng vai trò quyết định. Cùng với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn, Đảng ủy VNPT đã ban hành văn bản để cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn tập đoàn.

Qua đó, Đảng bộ VNPT đã thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện về tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận, các tổ chức chính trị - xã hội; thành lập các ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tập trung đổi mới hoạt động; hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động chung hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 24 đã đề ra.

 

Bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục tái cơ cấu lại Tập đoàn VNPT, Đảng ủy Tập đoàn  tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia. VNPT đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong: Tham gia thiết lập các hạ tầng số, xây dựng các nền tảng số ở quy mô quốc gia, như Trục liên thông văn bản quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm điều hành thông minh IOC, đáp ứng tiến trình không ngừng đổi mới và phát triển bền vững của VNPT, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong những năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Tập đoàn VNPT gắn việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII với việc rà soát, bổ sung nội dung các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIII. Cụ thể hóa Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đảm bảo môi trường làm việc minh bạch, công bằng, không thiên vị, tạo điều kiện và động lực phát triển cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt đảng của từng đảng viên trong toàn Đảng bộ, gắn kết quả thực hiện với đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở tất cả các cấp.

Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt việc áp dụng các tiêu chuẩn, phương pháp công cụ quản trị hiện đại trong điều hành, quản trị doanh nghiệp từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị và đến từng người lao động; tạo những chuyển biến tích cực trong việc bố trí, sử dụng lao động hiệu quả.

Với chiến lược chuyển đổi Tập đoàn từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ Số hàng đầu, Tập đoàn đã triển khai áp dụng các quy trình nghiệp vụ theo Khung mô hình kinh doanh eTOM (Enhanced Telecom Operations Map) và bộ thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ITIL (Information Technology Infrastructure Library) đối với dịch vụ CNTT. Bên cạnh đó, việc triển khai công cụ BSC tại Tập đoàn đã phát huy tác dụng, đã xác định mục tiêu và chi tiết hóa các KPI cho phù hợp mục tiêu chiến lược hàng năm; triển khai cơ chế tạo động lực, trả lương cho người lao động theo phương pháp 3P (theo vị trí công việc, năng lực cá nhân và kết quả công việc), với việc ứng dụng hệ thống CNTT quản trị nguồn nhân lực, giao và đánh giá thực hiện KPIs.

Đại hội XII của Đảng (1-2016) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ trên Đảng ủy tập đoàn tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt sâu sắc  nghị quyết số 35 – NQ/TW của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ  nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới giúp cán bộ đảng viên và người lao động trong toàn tập đoàn nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng  Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng.

Trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh là yếu tố mang tính quyết định nhằm phát huy sức mạnh đột phá, phát triển Tập đoàn ngày một lớn mạnh, gia tăng sức cạnh tranh và hiệu quả quản trị, từ đó nâng tầm vị thế trụ cột và dẫn dắt của Tập đoàn trong hành trình Chuyển đổi số quốc gia.

Phùng Thị Thúy Hằng


Ý kiến bạn đọc


Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Xem xét kéo dài thời gian cách ly tập trung lên hơn 14 ngày

(VnMedia) - Người Việt nhập cảnh qua đường bộ không phải đóng phí cách ly tập trung; Các lực lượng y tế và quân đội sẽ xem xét cụ thể những trường hợp người ở nước ngoài về và có thể quyết định cách ly trên 14 ngày…

Chính thức công bố Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025

(VnMedia) - Để hỗ trợ cho việc phát triển hạ tầng số và dịch vụ số, chuyển đổi Internet sang thế hệ địa chỉ mới IPv6 cần diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn và rộng hơn nữa, Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 sẽ tiên phong và đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương...

Không khí lạnh mạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ và Trung Bộ

(VnMedia) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên trong đêm nay và sáng mai (17/01) ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; từ ngày mai (17/01) ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông…

Thêm 5 ca bệnh COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh đã trên 14 ngày

(VnMedia) - Bộ Y tế chiều 15/1/2021 đã công bố thêm 5 ca bệnh COVID-19, là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại TP. Hồ Chí Minh (02), Đà Nẵng (03). Trong số đó có 2 ca nhập cảnh từ cuối tháng 12/2020.