http://vnmedia.vn/video/truyen-thong-so/v3.txt
Truyền thông số