Chuyển giao nhanh doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

08:03, 16/08/2018
|

(VnMedia) -  Dự kiến sẽ có 19 doanh nghiệp được chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó đứng đầu danh sách là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế chuyển giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Ủy ban).

Tại dự thảo lần này, danh sách doanh nghiệp nhà nước chuyển về Ủy ban giảm đi 2 doanh nghiệp, đó là Tổng công ty Viễn thông VTC và Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long. Thứ tự 19 doanh nghiệp tại dự thảo có để thêm mục 20: “Các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”. 

Dự thảo nêu rõ, việc chuyển giao quyền, trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố về Ủy ban phải đảm bảo thực hiện nhanh gọn, chặt chẽ và cụ thể; có kế thừa; không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tiến độ thực hiện lộ trình sắp xếp, chuyển đổi, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp; có sự phối hợp giữa các bên để cùng xử lý các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Đối với doanh nghiệp chuyển giao là doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện cổ phần hóa thì ngoài việc lập hồ sơ chuyển giao theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này, Cơ quan chuyển giao thực hiện bàn giao cho Ủy ban toàn bộ kết quả đã thực hiện của Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại doanh nghiệp; Ủy ban có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp triển khai các bước công việc còn lại của quy trình cổ phần hóa.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa do Ủy ban thành lập có thể kế thừa kết quả triển khai các bước công việc của quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp đã hoàn thành nhận chuyển giao như: Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp; Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp; Phương án cổ phần hóa (bao gồm phương án cổ phần hóa đang hoàn tất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt); Kết quả bán đấu giá cổ phần và chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện các bước công việc còn lại để hoàn tất chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Ảnh minh họa

 

19 doanh nghiệp chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Theo danh sách doanh nghiệp chuyển giao về Ủy ban có tổng số là 19 doanh nghiệp, trong đó đứng đầu danh sách là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Cụ thể:

1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

5. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

6. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam;

7. Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam;

8. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

9. Tổng công ty Viễn thông MobiFone;

10. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;

11. Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

12. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

13. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

14. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

15. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam;

16. Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

17. Tổng công ty Lương thực miền Nam;

18. Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

19. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

20. Các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển giao ngay khi Quyết định có hiệu lực

Về nguyên tắc chuyển giao, Dự thảo nêu, quá trình thực hiện chuyển giao và sau khi đã ký biên bản chuyển giao, trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa hoàn thành sắp xếp, bố trí công tác hoặc ban hành quyết định cử, bổ nhiệm thay thế Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Người đại diện vốn thì Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Người đại diện vốn đã được cơ quan có thẩm quyền cử, bổ nhiệm trước đó có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành; 

Ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Người đại diện vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp kể từ ngày ký Biên bản chuyển giao.

Ủy ban chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ hoặc theo phân cấp thực hiện việc cử, bổ nhiệm các chức danh người quản lý, điều hành doanh nghiệp, Người đại diện vốn, Kiểm soát viên theo quy định hiện hành, trừ Kiểm soát viên tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm.

Đối với trách nhiệm của Người đại diện vốn tại doanh nghiệp, dự thảo yêu cầu, trường hợp không thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định, cố tình chậm trễ trong việc triển khai các công việc có liên quan đến chuyển giao phải chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất phát sinh (nếu có).

Đồng thời, việc tổ chức chuyển giao, lập hồ sơ chuyển giao được thực hiện theo từng doanh nghiệp và theo hướng dẫn tại Quy chế này. Thời điểm chuyển giao và việc lập hồ sơ chuyển giao gắn với thời điểm lập báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp.

Ủy ban phối hợp với Cơ quan chuyển giao xác định số tiền dư quỹ chung về tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên do doanh nghiệp chi trả chuyển về cho Cơ quan chuyển giao đến thời điểm ký Biên bản chuyển giao để tiếp nhận, quản lý, sử dụng theo quy định.

Dự thảo cũng yêu cầu, 19 doanh nghiệp nhà nước có tên sẽ chuyển giao ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực và hoàn tất chuyển giao chậm nhất trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định ban hành Quy chế này có hiệu lực.

Còn các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ về Ủy ban theo quy định tại Quy chế này trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chuyển giao của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đinh Bách


Ý kiến bạn đọc