Thay đổi nhiều quy định thuế và thủ tục hành chính

09:31' 26/06/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Nhằm cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã thay đổi nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, cũng như cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan.

>>
Nhiều bất cập trong công tác thu phí và lệ phí
>> Bãi bỏ hàng loạt thủ tục khi viết hoá đơn
>> Bãi bỏ hàng loạt thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Thay đổi nhiều chính sách về thuế

Theo Bộ Tài chính, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế.

Theo đó, đối với chính sách thuế TNDN, Bộ Tài chính đã không tính thuế TNDN đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi cổ phần hóa. Cùng với đó, tăng thời gian miễn thuế đối với thu nhập được miễn thuế của doanh nghiệp từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng Việt Nam, bán sản phẩm thử nghiệm từ 1 năm lên 3 đến 5 năm.

  Ảnh minh họa

  Số giờ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp đã được giảm mạnh. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động không quá 1 tháng lương thực tế thực hiện. Doanh nghiệp được trích khấu hao theo giá trị thực tế đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi sử dụng, để làm mẫu và lái thử của các cơ sở kinh doanh ô tô (hiện hành chỉ cho trích khấu hao phần nguyên giá dưới 1,6 tỷ).

Bên cạnh đó, khu công nghiệp thuộc địa bàn các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 1/1/2009 được hưởng ưu đãi thuế…

Riêng về quản lý thuế (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2013/NĐ-CP). Theo đó, người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh đã có văn bản đề nghị gửi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký, thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó, mở rộng diện được áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với doanh nghiệp có qui mô đầu tư lớn, dự án trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư ưu tiên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước khi cấp phép đầu tư.

Đặc biệt, nâng mức doanh thu doanh nghiệp được khai thuế GTGT theo quý từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, qua đó giảm số lần khai thuế GTGT từ 12 lần/năm còn 4 lần/năm. Doanh nghiệp khai thuế và quyết toán thuế TNDN theo năm (không phải khai thuế theo quý như trước đây), theo đó giảm số lần khai thuế TNDN từ 5 lần/năm còn 1 lần/năm.

Bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN ở mức cao nhất đối với dự án sản xuất có quy mô lớn: Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo...

Thủ tục hành chính được cải cách mạnh mẽ

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở nhận định rõ những nguyên nhân, tồn tại ảnh hưởng đến thời gian để thực hiện thủ tục khai, nộp thuế của doanh nghiệp, Bộ đã đề xuất với Chính phủ, với Quốc hội và triển khai thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó tập trung vào công tác cải cách, giảm thời gian khai, nộp thuế của doanh nghiệp mà theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế số giờ khai, nộp thuế của doanh nghiệp năm 2014 là 537 giờ.

Cụ thể, về các giải pháp thuộc thẩm quyền Quốc hội (giảm được gần 90 giờ), tại Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015, trong đó bãi bỏ quy định về khống chế đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh qua đó giảm trên 8 giờ/năm.

Kể từ ngày 1/7/2015, bãi bỏ quy định phải nộp Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra hoặc mua vào khi lập hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, qua đó giảm được hơn 80 giờ/năm thời gian thực hiện thủ tục khai thuế.

Đối với các giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ (giảm 88.36 giờ), Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 để áp dụng ngay trong năm 2014 các giải pháp: Mở rộng đối tượng được áp dụng khai thuế GTGT theo quý (thay vì kê khai theo tháng) bằng việc điều chỉnh mức doanh thu khai thuế GTGT theo quý từ dưới 20 tỷ/năm lên dưới 50 tỷ/năm. (giảm được 29,36 giờ và giảm kê khai thuế GTGT là 8 lần/năm). 

Bãi bỏ quy định việc doanh nghiệp phải điều chỉnh thuế GTGT đầu vào khi đến kỳ hạn thanh toán chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (giảm được 12 giờ).
Sửa đổi quy định để doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN theo quý, cuối năm quyết toán (hiện đang khai, tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán năm) (giảm được 47 giờ/năm và giảm số lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp là 4 lần/năm)

Đối với các giải pháp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung 07 Thông tư với nhiều giải pháp. Trong đó, sửa đổi các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào, bỏ 3 chỉ tiêu ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, thuế suất và thay chỉ tiêu “mặt hàng” bằng “ diễn giải kế toán” cho phù hợp với ghi chép kế toán. (giảm 132 giờ).

Bỏ quy định phải tổng hợp và khai các hóa đơn GTGT đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ và khai các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai thuế (giảm 12 giờ). Bỏ quy định phải ghi chú trên bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào về thời hạn thanh toán theo hợp đồng đối với hợp đồng thanh toán trả chậm (giảm 42 giờ)...

Như vậy, thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ giảm được 370 giờ/năm , thời gian khai thuế của doanh nghiệp còn 167 giờ/năm (tương đương mức bình quân của các nước ASEAN 6).


Yến Nhi