PTI: Một số chứng chỉ bảo hiểm không còn giá trị

08:36' 24/04/2015 (GMT+7)
|

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đang có thông báo đã mất chứng chỉ bảo hiểm xe máy và ô tô, danh sách cụ thể như sau:


STT

Loại ấn chỉ

Số quyển

Số seri

Từ

Đến

1

Ấn chỉ xe máy

14XM

142982914

142982915

2

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100596

141100600

3

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100651

141100651

4

Ấn chỉ xe máy

14XM

140156499

140156499

5

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100526

141100530

6

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100533

141100535

7

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100005

141100005

8

Ấn chỉ xe máy

14XM

140156031

140156035

9

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100146

141100150

10

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100056

141100060

11

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100061

141100065

12

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100456

 

141100460

 

13

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100492

141100495

14

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100513

141100515

15

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100518

141100520

141100518

141100520

16

Ấn chỉ xe máy

14XM

140445368

140445368

17

Ấn chỉ xe máy

14XM

140445311

 

140445315

18

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100635

141100635

19

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100475

141100475

20

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100606

 

141100606

21

Ấn chỉ xe máy

14XM

140445331

 

140445335

22

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100587

141100587

23

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100490

141100490

24

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100482

141100485

25

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100325

141100325

26

Ấn chỉ xe máy

14XM

140426069

140426069

27

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101052

141101054

28

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101216

141101220

29

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101586

141101590

30

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101591

141101595

31

Ấn chỉ xe máy

14XM

140444386

140444390

32

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100397

141100397

33

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101496

141101500

34

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101636

141101640

35

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101641

141101645

36

Ấn chỉ xe máy

14XM

140150886

140150890

37

Ấn chỉ xe máy

14XM

140445425

140445425

38

Ấn chỉ xe máy

14XM

140445426

140445429

140445430

 

140445426

140445429

140445430

39

Ấn chỉ xe máy

14XM

140445416

140445420

40

Ấn chỉ xe máy

14XM

141100401

141100405

41

Ấn chỉ xe máy

14XM

140445118

140445120

42

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101616

141101620

43

Ấn chỉ xe máy

14XM

140445191

140445195

44

Ấn chỉ xe máy

14XM

140156733

140156733

45

Ấn chỉ xe máy

14XM

140426373

140426375

46

Ấn chỉ xe máy

14XM

140156326

140156330

47

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101781

 

141101785

48

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101761

141101765

49

Ấn chỉ xe máy

14XM

140426226

140426230

 

50

Ấn chỉ xe máy

14XM

140426101

140426105

51

Ấn chỉ xe máy

14XM

140445161

140445165

52

Ấn chỉ xe máy

14XM

140156437

140156437

53

Ấn chỉ xe máy

14XM

141101731

141101735

54

Ấn chỉ xe máy

14XM

140426211

140426215

55

Ấn chỉ xe máy

14XM

140426216

140426220

56

Ấn chỉ xe máy

14XM

142982926

142982930

57

Ấn chỉ xe máy

14XM

140426141

140426145

58

Ấn chỉ xe máy

14XM

140426452

 

140426455

 

59

Giấy CN BH Ô tô BB

14BB

140034605

140034610

   

"Nay, chúng tôi thông báo đến Quý Ban Ngành, Quý khách hàng, các Đơn vị trực thuộc hệ thống Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện được biết: Những ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị sử dụng." từ ngày 03/04/2015, thông báo nêu rõ.

 

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được các ấn chỉ nêu trên đề nghị thông báo về Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện theo địa chỉ:

 

- Địa chỉ: Tầng 8, số 4A, Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

 

- Điện thoại: 04.3.772 4466 Fax: 043.772.4460

 

Ngoài hình thức trên, khách hàng có thể thông báo ngay cho đơn vị PTI gần nhất.


T.H