http://vnmedia.vn/thi-truong/201703/thong-bao-dang-ky-mua-co-phan-khoi-luong-lon-qua-dau-gia-560943/v3.txt
Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá

Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá

16:17' 21/03/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện vừa có thông báo về việc đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá.
 
I. Tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký mua
 
1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
 
Địa chỉ: Tầng 8, Số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
 
Điện thoại: : (04) 3772 4466             Fax: (04) 3772 4460/61
 
Website:  www.pti.com.vn
 
Vốn điều lệ: 800.395.709.000 đồng.
 
Số lượng cổ phần đang lưu hành: 80.395.709 cổ phần.
 
2.Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:
 
2.1. Ngành nghề kinh doanh:
 
+ Kinh doanh bảo hiểm gốc:
 
- Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người;
 
- Bảo hiểm tài sản kỹ thuật;
 
-  Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không;
 
- Bảo hiểm trách nhiệm chung;
 
- Bảo hiểm xe cơ giới;
 
- Bảo hiểm cháy, nổ;
 
- Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;
 
- Bảo hiểm vệ tinh;
 
- Bảo hiểm hàng không;
 
- Bảo hiểm tàu.
 
+ Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
 
+ Giám định tổn thất: Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.                                                                    
 
+  Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau:
 
- Mua trái phiếu chính phủ;
 
- Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;
 
- Kinh doanh bất động sản;
 
- Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;
 
- Ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư;
 
- Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
 
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
 
Chi tiết xemPTI
 
PV