Kế hoạch cải cách mới trong ngành ngân hàng

09:29' 01/01/2016 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thiện thể chế về các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2642QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của NHNN.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của NHNN là triển khai tích cực, hiệu quả toàn bộ các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ. Cụ thể, hoàn thiện thể chế về các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong giao dịch với ngân hàng. Đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, chú trọng hiện đại hóa hoạt động hành chính.

Cùng với đó, tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy của NHNN và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và thực hiện chức năng ngân hàng trung ương hiện đại. Tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng  cải cách, đổi mới các quy trình, thủ tục giao dịch, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các chương trình cải cách theo kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước.

Quyết định của NHNN cũng nêu rõ, trong lĩnh vực cải cách thể chế, NHNN sẽ tiếp tục đề ra nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối đảm bảo tính đồng bộ, trọng tâm là hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, hoàn thiện và ban hành văn bản hướng dẫn Luật NHNN, Luật các TCTD….

Trong lĩnh vực cải cách tổ chức hành chính, NHNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách theo hướng thay thế dần các hình thức thủ tục văn bản chấp thuận, giấy tờ hành chính…bằng hình thức chỉ quy định các điều kiện chặt chẽ, bắt buộc phải thực hiện, tạo tính chủ động tuân thủ đối với các tổ chức, cá nhân. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, vừa đảm bảo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính…

Về cải cách tổ chức bộ máy, NHNN tiếp tục theo dõi, đánh giá hoạt động của các đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của NHNN, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động; Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả của các quy định phân cấp, phân quyền quản lý công chức, viên chức để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

Riêng về cải cách tài chính công, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, quy trình, thủ tục trong quản lý chi tiêu, mua sắm tài sản và quản lý chi tiêu, mua sắm tài sản và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của NHNN trên cơ sở tuân thủ các quy định mới của Luật Đầu tư công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu…