http://vnmedia.vn/tim-kiem/v3.txt?
Tìm kiếm
  • Nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Ấn Độ gây bất ngờ

    Nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Ấn Độ gây bất ngờ
    (VnMedia) - Vừa lên nhậm chức, nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Ấn Độ đã ra một quyết định gây trưởng Quốc phòng đầu tiên của Ấn Độ - bà Nirmala Sitharaman vừa phê chuẩn một kế hoạch tiếp nhận 800 nữ quyết định mang tính lịch sử nhằm xóa bỏ tình trạng phân biệt giới tính trong Lực lượng Vũ trang, nữ Bộ
    2017-09-13T16:45:33Z