Lộ diện loạt ô tô mới giá rẻ chỉ từ 288 triệu đồng

20:44, 17/12/2016
|
<h2 style="font-family: Arial; line-height: 19px; margin-bottom: 15px;font-size: 16px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Trong d�p cu�i nm, lo�t m�u � t� m�i gi� r� ch� t� 288 tri�u �ng tr� l�n c�a c�c th��ng hi�u l�n nh� Toyota, Hyundai, & � �t l� di�n.</span></span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">� t� gi� r� ng�y c�ng ��c kh�ch h�ng �n nh�n n�n c�c th��ng hi�u � t� l�n ng�y c�ng t�p trung v�o ph�n kh�c n�y. Ch� trong kho�ng 1 th�ng tr� l�i �y, nhi�u m�u � t� m�i gi� r� ch� t� 288 tri�u �ng � �t l� di�n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">M�u xe r� nh�t ��c tung ra trong th�i gian n�y l� Suzuki Ignis. Suzuki Ignis kh�ng ph�i t�n binh  nh�ng ��c Suzuki h�i sinh  nh� thi�t k� pha tr�n gi�a phong c�ch crossover v� MPV. T�i Anh, Ignis c� 3 phi�n b�n k�m trang b� kh�c nhau v� gi� b�n t��ng �ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Phi�n b�n ti�u chu�n SZ3 gi� 12.700 USD (kho�ng 288 tri�u �ng) trang b� la-zng 15 inch, c�a tr��c ch�nh i�n, radio DAB k�t n�i Bluetooth, i�u h�a nhi�t � v� h� th�ng an to�n 6 t�i kh�. Nh�nh h�n g�n 2.000 USD l� b�n SZ-T i k�m la-zng h�p kim 16 inch, gi� ch�ng �, �nh v� v� tinh, h�ng gh� sau tr��t t�y ch�nh. B�n cao c�p nh�t gi� 16.500 USD (375 tri�u �ng) c� th�m �n pha v� �nh v� ban ng�y d�ng LED.</span></span></p> <figure class="expNoEdit"> <table align="center" class="image center" width="480"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" src="/file/8a10a0d36ccebc89016ce0c6fa3e1b83/old_image/201612/original/lo-dien-loat-o-to-moi-gia-re-chi-tu-288-trieu-dong-1846724.jpg" style="width: 480px; height: 288px;"></p> <h2 class="expEdit"><strong><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><em>Suzuki Ignis c� gi� t� 288 tri�u �ng</em></span></span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <td class="image_desc" style="display: none;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <figcaption style="width: 490px;"></figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Renault kh�ng ph�i th��ng hi�u � t� ph� bi�n �&nbsp; Vi�t Nam. Nh�ng m�i �y, h�ng xe Ph�p Renault g�y ch� � khi gi�i thi�u t�i kh�ch h�ng m�u xe gi� r� MPV Lodgy Stepway gi� t� 13.950 USD (t��ng ��ng 320 tri�u �ng).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">M�u MPV Lodgy Stepway ��c xem l� �i th� c�nh tranh �i v�i Toyota Innova Crysta v� Maruti Suzuki Ertiga. Tuy nhi�n, MPV Lodgy Stepway ch� c� m�t � th� tr��ng �n �. D� v�y, m�u xe n�y v�n ��c d� o�n s� khi�n cho th� tr��ng �t� �ng Nam � tr�i qua nhi�u bi�n �ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Kh�ch h�ng �n � kh� may m�n v� ngo�i MPV Lodgy Stepway, h� s� �n nh�n th�m m�t t�n binh  gi� r� m�i. � l� Tata Hexa. D� m�i xu�t hi�n, Tata Hexa v�n l� �i th� �ng g�m  c�a Toyota Innova trong ph�n kh�c MPV.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Tata Hexa Innova s� ch�nh th�c ��c b�n ra t�i th� tr��ng �n � v�o �u m�a xu�n nm 2017 v�i m�c gi� kh� m�m, kh�i i�m t� 1.200.000 INR (kho�ng 401 tri�u �ng). M�c gi� cao nh�t c�a m�u xe n�y l� 568 tri�u �ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Th��ng xuy�n g�p m�t trong ph�n kh�c gi� r� n�n kh�ng c� g� ng�c nhi�n khi h�ng xe Hyundai tung ra m�u Hyundai Elantra Valu

Ý kiến bạn đọc