Một số Bộ, ngành chưa chủ động triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

16:00, 16/05/2019
|
  Theo Bộ Tài chính, hiện đã có 31 Bộ, ngành và 62 địa phương thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Tuy nhiên, vẫn còn 04 Bộ, ngành và 01 địa phương chưa thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu.
 
Sáng nay (16/5), Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
 
Một số bộ, ngành chưa thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công
 
Theo ông La Văn Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Qua 01 năm, việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được thực hiện một cách chủ động, đồng bộ. Các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Công an đã tích cực trong việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm cụ thể hóa những nội dung được Luật giao, tạo lập cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng quản lý chặt chẽ, sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công.
 
 
Cũng theo Bộ Tài chính, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc ban hành quy định về phân cấp trong quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Vì vậy, việc quyết định trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được thông suốt, tạo sự chủ động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản công. Các Bộ, ngành, địa phương đều đã triển khai việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng và diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp trong cơ sở hoạt động sự nghiệp.
 
Liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, ông La Văn Thịnh cho biết, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi từng Bộ, ngành, địa phương đề nghị thực hiện việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để bảo đảm hệ thống dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý.
 
Về việc cập nhật, chuẩn hóa, Bộ Tài chính cho biết, đã có 31 Bộ, ngành và 62 địa phương thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; 04 Bộ, ngành và 01 địa phương chưa thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu.
 
Đối với phân cấp đăng nhập dữ liệu về tài sản công và sử dụng các Phần mềm khác để quản lý tài sản cố định: Có 19 Bộ, ngành và 34 địa phương thực hiện phân cấp đăng nhập dữ liệu về tài sản công vào Phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước; có 34 địa phương thực hiện phân cấp đăng nhập dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào Phần mềm quản lý đăng ký tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 
Riêng về việc sử dụng các Phần mềm khác để quản lý tài sản cố định, có 21 Bộ, ngành và 35 địa phương có sử dụng các Phần mềm khác (ngoài Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước) để quản lý tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
Một số quy định được ban hành chưa thực sự đảm bảo đáp ứng với thực tiễn
 
Bên cạnh những mặt đạt được sau 1 năm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được triển khai, ông La Văn Thịnh cho biết vẫn còn nhiều hạn chế.
 
Theo đó, một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu các văn bản quy định chi tiết hoặc không còn phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nhưng chưa được thay thế, sửa đổi, bổ sung, như: việc quản lý, khai thác quỹ nhà, đất do Công ty quản lý kinh doanh nhà quản lý, việc chuyển đổi mô hình chợ, tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, một số loại tài sản kết cấu hạ tầng khác.
 
Đưa ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, hiện tài sản công ở nước ta có phạm vi rất rộng, do nhiều chủ thể khác nhau quản lý, sử dụng. Mặc dù Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch, nhưng đối với một số tài sản công đặc thù cần có quy trình rà soát, chuyển đổi phù hợp.
 
Không những thế, tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng còn chậm, mới có khoảng 50% Bộ, ngành, địa phương ban hành đã ảnh hưởng tới việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lý tài sản.
 
Nguyên nhân do các bộ chuyên ngành như: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chưa ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo nên các Bộ, ngành, địa phương không có cơ sở để xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
 
Cũng theo Bộ Tài chính, hiện một số Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kịp thời các văn bản phân cấp thẩm quyền. Trong đó, một số Bộ, ngành, địa phương tiếp tục sử dụng quy định phân cấp đã ban hành trước thời điểm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành. Điều này có thể dẫn đến sai thẩm quyền khi quyết định mua sắm, thuê, sử dụng, xử lý tài sản công, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Nguyên nhân chủ yếu do một số Bộ, ngành, địa phương chưa tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc