Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm nhiều thủ tục hành chính

08:50' 02/01/2018 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 4707 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.
 
Theo đó, lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước sửa đổi, bổ sung 6 thủ tục gồm: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên), Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên), Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên).
 
Lĩnh vực khoa học, công nghệ: Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
 
Lĩnh vực xuất nhập khẩu: Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; Cấp sửa đổi, bố sung Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; Cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo; Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực; Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.
 
Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương; Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
 
Thủ tục hành chính cấp trung ương: Đăng ký hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện.
 
Theo Bộ Công thương, Quyết định 4707 được, căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
 
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
 
Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
 
Yến Nhi