Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

09:29, 01/06/2015
|

Ngày 27 và 28/5/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Trần Sỹ Thanh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Quốc Vượng, thứ trưởng Bộ Công thương, Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

  Ảnh minh họa

 Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Cờ đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015  tặng Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.


Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương,  Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Phú Thọ; cùng 168 đại biểu đại diện cho hơn 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo các công ty, đơn vị trong Tập đoàn thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng trong nhiệm kỳ duy trì mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10%/năm; doanh thu tăng trưởng bình quân 9,9%/năm; vốn chủ sở hữu tính đến hết năm 2014 tăng 76,7% so với năm 2010; nộp ngân sách tăng bình quân 6,3%/năm; bảo đảm việc làm thường xuyên cho 27.000 lao động với tốc độ tăng thu nhập bình quân trên 5%/năm.

Các công ty, đơn vị trong tập đoàn thực hiện tốt việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo đủ việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo… Công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp được Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu.


Ảnh minh họa

 Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng; gắn với xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, thiết thực, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết. Đảng bộ đã hoàn thành công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn giai đoạn 2015-2020; quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty mẹ giai đoạn 2016-2021.

Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy trong Đảng bộ thực hiện tốt, đảm bảo về số lượng và chất lượng, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 290 đảng viên mới. Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp. Cùng với đó, các cấp ủy thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua như: mặc dù các chỉ tiêu đều tăng, song một số chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra; tích lũy nguồn lực cho đầu tư phát triển còn thấp, năng lực tài chính chưa cao... Công tác đào tạo cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ chưa đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức…

Phát huy những kết quả đã đạt được, các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội thảo luận và thông qua là: tiếp tục đổi mới đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao sức cạnh tranh, tăng trưởng bền vững, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có cơ cấu hợp lý, đi đầu trong sản xuất hóa chất cơ bản, các sản phẩm hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu chủ động nguyên liệu cho sản xuất và hạn chế nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng. Tăng cường khả năng tích tụ vốn, khai thác công nghệ hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá cạnh tranh, đảm bảo đủ việc làm ổn định, từng bước nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động. Số tổ chức cơ sở đảng hằng năm đạt trong sạch, vững mạnh đạt trên 80%; không có tổ chức đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; kết nạp trên 250 đảng viên trong nhiệm kỳ.

Ảnh minh họa

 Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ Tập đoàn. Hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm trong việc chỉ ra các khuyết điểm, hạn chế, đồng thời nhấn mạnh những thách thức đối với ngành Hóa chất Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quyết liệt, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức để đưa Tập đoàn phát triển bền vững. Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế thị trường. Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất  lượng cao, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Để lãnh đạo đơn vị phát triển bền vững, Đảng bộ Tập đoàn cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên toàn Tập đoàn trong thi đua, sáng tạo, hiến kế phát triển doanh nghiệp, trước hết tại đơn vị công tác. Tham gia tích cực vào cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước do Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát động.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 đồng chí. Tại phiên họp thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tăng Cờ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 cho Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.


(Đảng cộng sản)

Ý kiến bạn đọc