Đóng cửa hay rời đi, đâu là cách tồn tại trong thành phố ô nhiễm?