Tình trạng "công chức lợi dụng chức vụ để trục lợi": Bộ nào kém nhất?

14:53, 03/05/2018
|

(VnMedia) - Qua điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ về “Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân” Bộ Ngoại giao đạt tỷ lệ điểm số cao nhất (được đánh giá tốt nhất - PV). Hai đơn vị có tỷ lệ điểm số thấp nhất (được đánh giá kém nhất) là Bộ Giao thông vận tải và Thanh tra Chính phủ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Kết quả khảo sát, đánh giá của Bộ Nội vụ được thể hiện trong Báo cáo chỉ số cải cách hành chính các Bộ, cơ quan ngang Bộ cho thấy, giá trị trung bình của Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đạt 85,47%. Đây là Chỉ số thành phần cao nhất trong số 7 Chỉ số thành phần của Chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

Chỉ số thành phần Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
Chỉ số thành phần Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Tuy nhiên, Báo cáo cũng cho biết, tình hình triển khai và tổ chức thực hiện ở các Bộ không đồng đều, do vậy kết quả đạt được phần nào còn hạn chế tại một số đơn vị.

Cụ thể, có 05 Bộ đạt Chỉ số thành phần trên 90%, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Ngoại giao; Bộ Y tế; Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ. Có 04 đơn vị có kết quả dưới 80%, bao gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra Chính phủ, trong đó Thanh tra Chính phủ là đơn vị có kết quả Chỉ số thành phần lĩnh vực này thấp nhất, chỉ đạt 73,04% thấp hơn so với giá trị trung bình 12,44% .

Qua đánh giá cho thấy, có 16/19 Bộ đạt điểm tại cả 8 tiêu chí của lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, với tỷ lệ điểm số đạt được của từng tiêu chí đóng góp vào tổng điểm đạt được của Chỉ số thành phần với mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, có 4 Bộ là: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra Chính phủ chỉ có 7/8 tiêu chí đạt điểm số, đây cũng là những đơn vị đứng cuối của Chỉ số thành phần Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Trong khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đạt điểm số tại tiêu chí “Đánh giá, phân loại công chức, viên chức”, thì 03 đơn vị đứng cuối lại không đạt điểm số tại tiêu chí “Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm”.

Qua phân tích kết quả các tiêu chí của lĩnh vực Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cho thấy, ngoài Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, còn có 08 đơn vị khác không đạt 100% số điểm tại tiêu chí “Đánh giá, phân loại công chức, viên chức”, bao gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải (GTVT); Bộ Công Thương; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính. Các đơn vị này không hoàn thành công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong năm 2017 hoặc có công chức, viên chức bị kỷ luật trong năm.

"Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân": Thanh tra Chính phủ và Bộ GTVT bét bảng

Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí thành phần của tiêu chí “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ”
Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí thành phần của tiêu chí “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ”, trong đó Thanh tra Chính phủ và Bộ GTVT đứng bét bảng

Tại lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, có 02 tiêu chí được đánh giá qua điều tra xã hội học, bao gồm: “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” và “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của Bộ”.

Tiêu chí “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” được đánh giá theo 02 tiêu chí thành phần: Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức và tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức. Trong khi đó, tiêu chí “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ” được đánh giá tại 03 tiêu chí thành phần: Năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, xử lý công việc; tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, xử lý công việc và tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

Kết quả điều tra xã hội học tại hai tiêu chí “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” và “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của Bộ” nhìn chung cho thấy có xu hướng tương đối giống nhau và đồng đều ở tất cả các Bộ theo từng tiêu chí. Trung bình điểm số các Bộ đạt được ở tiêu chí “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” cao hơn, với giá trị 90,81%, ngược lại, giá trị trung bình của tiêu chí “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ” chỉ đạt 75,59%.

Bộ Tài chính đạt 100% số điểm tại cả hai tiêu chí thành phần thuộc tiêu chí “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức”. Trong khi đó, Thanh tra Chính phủ đạt 71,67% số điểm của tiêu chí thành phần “Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức” và đạt 70,05% số điểm của tiêu chí “Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức”.

Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí tự đánh giá của lĩnh vực Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí tự đánh giá của lĩnh vực Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Giá trị trung bình của tiêu chí “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ” đạt 75,59%, trong đó, các tiêu chí thành phần lại có những kết quả khác nhau. Đánh giá về năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, xử lý công việc có giá trị trung bình là 71,18%, Bộ Tài chính đạt giá trị cao nhất, 85.56%; Thanh tra Chính phủ có tỷ lệ điểm số thấp nhất, chỉ đạt 59.18%.

Tiêu chí thành phần “Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, xử lý công việc” có tỷ lệ điểm số trung bình là 74,09%, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có kết quả cao nhất, đạt 86,46%, trong khi đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục có tỷ lệ điểm số thấp nhất, chỉ đạt 63,02%.

Qua điều tra xã hội học, các Bộ nhận được tỷ lệ điểm số tại tiêu chí thành phần “Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân” cao hơn so với các tiêu chí thành phần còn lại. Điều này thể hiện ở giá trị trung bình của tiêu chí thành phần này đạt 81,49%. Có 12/19 Bộ đạt tỷ lệ điểm số trên 80%, trong đó, Bộ Ngoại giao có kết quả cao nhất (tốt nhất - PV), đạt tỷ lệ điểm số 91,45%. Hai đơn vị có tỷ lệ điểm số thấp nhất (kém nhất - PV) của tiêu chí thành phần này là Bộ Giao thông vận tải (73,68%) và Thanh tra Chính phủ (63,83%).

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc